İlk olarak 1984 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi'nin bağımsız, çift kör, hakemli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Derginin sayılarına tam erişim aşağıdaki adresten temin edilebilir.
https://www.selcukmedj.org

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) dünya genelinden yayınları kabul etmektedir. Yayınlar en az iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, International Citation Index, Türk Atıf Dizini (ULAKBİM), ve EBSCO tarafından indekslenen uluslararası bir dergidir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkçe ve/veya İngilizce makaleleri yayınlar, dergi içeriklerine ücretsiz erişim sağlar (Open Access) ve yazarların makalelerin son kabul edilmiş halini OAI uyumlu kurumsal / konu bazlı bir havuzda kendi arşivleyebilmelerine izin verir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan bir kitleye yönelik çok disiplinli bir dergidir.

Etik Kurallara Uygunluk

Derginin yayın ve yayın süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors) (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (World Association of Medical Editors) (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors) (CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics) (COPE) ), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (European Association of Science Editors) (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) (NISO) yönergelerine uygun olarak şekillendirilmiştir.

Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Selçuk Tıp Dergisi’nde intihal programı (iThendicate) kullanılmaktadır. Akademik atıf sınırını aşan benzerlik taşıyan makaleler ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm çalışmalarda etik kurul onayı gerekmektedir ve bu onamın belgelendirilmesi yazıların yayınlanmasında esas teşkil edecektir.

Tüm çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyi ve onayı bildirilmelidir. Çalışmada veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı bildirilmelidir. Çalışmada varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir.

Yazarlardan Selçuk Tıp Dergisi’nde yayımlanacak makaleleri için herhangi bir ödeme istenmez.

Bütün makaleler editor ve yayın kurulu tarafından üç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.

Dergi Amaç ve Kapsamı

Selçuk Tıp Dergisi amacı, genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak deneysel çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanmasıdır.

Selçuk Tıp Dergisi, sağlık bilimlerindeki tüm etik yönergelere uygun olarak hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu bildirileri, derleme makaleleri, teknik notlar ve editöre mektupları yayınlamaktadır.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059) first published in 1984, is the official, international, open access, independently double blind peer reviewed, scholarly publication organ of the Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine. The journal is published quarterly on March, June, September and December. The journal's full text is available online at: https://www.selcukmedj.org

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) accepts publications from all over the world. Publications are evaluated by at least two referees in terms of original information, ideas and presentation.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is an international journal indexed by Turkey Citation Index, International Citation Index, Index Copernicus, Turkish Citation Index (ULAKBIM), and EBSCO.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is publishes Turkish and/or English articles. The journal allows free access (Open Access) to its contents and permits authors to self-archive final accepted version of the articles on any OAI-compliant institutional / subject-based repository.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is a multidisciplinary journal directed at an audience of medical doctors, researchers and scientists.

Compliance with Ethical Rules

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), and National Information Standards Organization (NISO).

The journal is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice)

The articles have not been published anywhere before and no other journal has been sent for the publication. Plagiarism program (iThendicate) is used in Selcuk Medical Journal. Articles with similarities that exceed the academic citation limit and/or articles that are not prepared in accordance with the publication rules will not be evaluated. All studies require approval of the ethics committee and certification of this certificate will be the basis for the publication of the manuscripts.

All studies should be informed of the level of authors' contribution and approval. The study should also be informed that there is no financial conflict of interest at any stage, including data collection, experimentation, writing and language editing. Commercial sponsorship should be reported if it is in work. No payment is required from the authors for the articles to be published in Selcuk Medical Journal.

All articles will be finalized within three months by the editor and editorial board. However, this delay may be extended due to unavailable delays.

Aim and Scope of the journal

Selcuk Medical Journal aims to provide sharing of current research and developments in the general medicine and surgical innovations. Selcuk Medical Journal also aims to share experimental studies that will contribute to the world of science in national and international literature.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is publishes clinical and experimental research articles, case reports, review articles, technical notes and letters to the editor prepared in accordance with ethical guidelines in all disciplines of health sciences. The journal also presents the latest surgical procedures or medical treatments in general medicine.

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco