114 Osteosarkoma Vak'asznın Ilistopatolojik Yönden Değerlendirilmesi

Hüseyin Üstün,Salim Güngör

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 279-286
Özeti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 1070 ile 1990 tarihleri arasında 114 osteosarkom hastası ınüracaat etmiştir. Bunların. 75'i erkek, 39'14 kadın-dır (Erkek/Kadın oranı 1.9/1'dir). Hastaların yaşla-ra 5-75 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 27'dir. Hasta dokulannın histopatolojik verileri is-tatistik' olarak degerlendirilmiştir. Osteosarkomayi oluşturan olgular arasında osteoblastik olgulara, fibrioblastik veya telangiekwtik olgulardan daha sıklıkla rastlanılmıştır.

 

One hundred and .fourteen cases (75 male.s and 391eınales, M:F ratio 1.9/1) within the age range of 5-75 (median 27) with osteosarcoma were admitted to Ankara University Faculty of Mediciııe from 1970 to 1990. These cases were evaluated and discussed with statistical and histopathological aspects. Oste-oblastic subtype was encountered more frequently than fibroblastic or telangiectatic subtypes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Üstün, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
114 Osteosarkoma Vak'asznın Ilistopatolojik Yönden Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme