114 Osteosarkoma Vak'asznın Ilistopatolojik Yönden Değerlendirilmesi

SALİM GÜNGÖR, Hüseyin Üstün

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 279-286
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 1070 ile 1990 tarihleri arasında 114 osteosarkom hastası ınüracaat etmiştir. Bunların. 75'i erkek, 39'14 kadın-dır (Erkek/Kadın oranı 1.9/1'dir). Hastaların yaşla-ra 5-75 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 27'dir. Hasta dokulannın histopatolojik verileri is-tatistik' olarak degerlendirilmiştir. Osteosarkomayi oluşturan olgular arasında osteoblastik olgulara, fibrioblastik veya telangiekwtik olgulardan daha sıklıkla rastlanılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
114 Osteosarkoma Vak'asznın Ilistopatolojik Yönden Değerlendirilmesi
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;