128 Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Ciddi Koroner Arter Hastalığının Tespitinde Tanısal Değeri

MUSTAFA ÇETİN, AYTUN ÇANGA, TURAN ERDOĞAN, YÜKSEL ÇİÇEK, MURTAZA EMRE DURAKOĞLUGİL, ÖMER ŞATIROĞLU, SİNAN ALTAN KOCAMAN, HARUN PERU

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 108-112
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) koroner arter hastalığının tespiti için son zamanlarda kullanılmaya başlamıştır. Hem ÇKBT hemde koroner anjiyografi direkt olarak koroner arterleri görüntüleyebilir. Bu çalışmanın amacı 128 kesitli BT’ nin ciddi koroner arter hastalığının tespitinde tanısal değerini konvansiyonel koroner anjiyografi ile karşılaştırmaktır. Çalışmaya koroner arter hastalığı şüphesi olan 42 hasta prospektif olarak alındı.Hastalara 128 kesitli BT çekildi ve sonrasında koroner lezyon ciddiyetini doğrulamak ve karşılaştırmak amacı ile koroner anjiyografi yapıldı.Kayıtlar Amerikan kalp birliğinin 16 segment modeline göre değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 56±12 yıl idi.İşlem öncesi ortalama kalp hızı 69±4 / dakika idi. (en düşük-en yüksek: 54-78). Toplam 672 segmentin değerlendirmeye uygun 669 segmenti değerlendirildi. Değerlendirilen tüm segmentler için sensitivite, spesifite, pozitif prediktiv değer, negatif prediktif değer ve doğruluk oranı 128 kesit BT için sırasıyla % 91, %98.5, %93.8, % 97.8 ve %97 olarak bulundu. Bu değerler sadece proximal segmentler değerlendirildiğinde %97.8, %96.4, %95.7, % 98.1 ve % 97.1 olarak bulundu. Sadece distal segmentler değerlendirildiğinde ise yine sırasıyla %87.4, %98.8, %92.7, %97.7 ve %97 olarak bulundu. Çalışmamızın sonucunda 128 kesitli BT’nin konvansiyonel koroner anjiyografiye hemen hemen yakın doğrulukta tanısal doğruluğu olduğunu tespit ettik ve bu tekniğin giderek artan kullanımı ile birlikte gereksiz konvansiyonel koroner anjiyografi işlem sayısının azalacağını düşünmekteyiz
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
128 Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Ciddi Koroner Arter Hastalığının Tespitinde Tanısal Değeri
, Vol. 29 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.2012, Kabul Tarihi : 16.10.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;