128 Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Ciddi Koroner Arter Hastalığının Tespitinde Tanısal Değeri

Yüksel Çiçek,Murtaza Emre Durakoğlugil,Sinan Altan Kocaman,Turan Erdoğan,Mustafa Özateş,Sedat Bozkurt,Mustafa Çetin,Aytun Çanga,Ömer Şatıroğlu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 108-112
Özeti Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) koroner arter hastalığının tespiti için son zamanlarda kullanılmaya başlamıştır. Hem ÇKBT hemde koroner anjiyografi direkt olarak koroner arterleri görüntüleyebilir. Bu çalışmanın amacı 128 kesitli BT’ nin ciddi koroner arter hastalığının tespitinde tanısal değerini konvansiyonel koroner anjiyografi ile karşılaştırmaktır. Çalışmaya koroner arter hastalığı şüphesi olan 42 hasta prospektif olarak alındı.Hastalara 128 kesitli BT çekildi ve sonrasında koroner lezyon ciddiyetini doğrulamak ve karşılaştırmak amacı ile koroner anjiyografi yapıldı.Kayıtlar Amerikan kalp birliğinin 16 segment modeline göre değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 56±12 yıl idi.İşlem öncesi ortalama kalp hızı 69±4 / dakika idi. (en düşük-en yüksek: 54-78). Toplam 672 segmentin değerlendirmeye uygun 669 segmenti değerlendirildi. Değerlendirilen tüm segmentler için sensitivite, spesifite, pozitif prediktiv değer, negatif prediktif değer ve doğruluk oranı 128 kesit BT için sırasıyla % 91, %98.5, %93.8, % 97.8 ve %97 olarak bulundu. Bu değerler sadece proximal segmentler değerlendirildiğinde %97.8, %96.4, %95.7, % 98.1 ve % 97.1 olarak bulundu. Sadece distal segmentler değerlendirildiğinde ise yine sırasıyla %87.4, %98.8, %92.7, %97.7 ve %97 olarak bulundu. Çalışmamızın sonucunda 128 kesitli BT’nin konvansiyonel koroner anjiyografiye hemen hemen yakın doğrulukta tanısal doğruluğu olduğunu tespit ettik ve bu tekniğin giderek artan kullanımı ile birlikte gereksiz konvansiyonel koroner anjiyografi işlem sayısının azalacağını düşünmekteyiz

 

Multi-Slice Computed Tomography (MSCT) is a recently introduced non-invasive technique used for the diagnosis of coronary artery disease (CAD). Both MSCT and conventional coronary angiography (CAG) may provide direct visualization of the coronary arteries. To determine the diagnostic accuracy of 128-slice MSCT compared with the results of conventional CAG for the diagnosis of significant coronary artery stenosis. Forty-two eligible patients who underwent 128-slice MSCT with the suspicion of CAD and had any coronary lesion within the whole coronary tree were enrolled prospectively. Subsequently, CAG was performed to confirm the severity of coronary lesions. The records acquired by MSCT coronary angiography and conventional CAG were evaluated by 16-segment model of American Heart Association (AHA). Mean age of the patients was 56±12 years, and mean heart rate prior to the examination was 69±4 bpm (min-max: 54-78). Of 672 coronary segments, 669 were interpretable and evaluated in 42 patients. For all the interpretable segments, overall sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and the diagnostic accuracy (DA) of 128-slice MSCT to detect significant stenosis were 91%, 98.5%, 93.8%, 97.8% and 97%, respectively. These values for evaluation of proximal segments were 97.8%, 96.4%, 95.7%, 98.1% and 97.1% and, for distal segments were 87.4%, 98.8%, 92.7%, 97.7% and 97%, respectively. Our results show that, the diagnostic performance of MSCT appear almost equivalent to CAG, current gold standard, with excellent, sensitivity, specificity, positive and negative predictive values. We think that, 128 slice-MSCT will be increasingly utilized in future, decreasing unnecessary coronary angiography procedures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yüksel Çiçek, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP KARDİYOLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
128 Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Ciddi Koroner Arter Hastalığının Tespitinde Tanısal Değeri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 16.10.2012, Kabul Tarihi : 30.04.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme