150 Lokantanın Lavabolarında Ortak Kullanılan Kalıp Sabunlardan Yapılan Kultur Sonkları

Mehmet Bitirgen,İbrahim Erayman,Emel Türk Arıbaş,Ekrem Çopur,Onur Ural

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 145-149
Özeti Konya §ehir merkezinde hulunan 150 lokantanin larabolarrnda kullanilan acik sahunlardan yapilan kfiltiir sonucunda; Sabun orneklerinin 90'Inda (% 60) hakteri iiredi. 60 ornekte (%40) creme Sabun Orneklerinin % 47inde Staphylococcus au-reus (S. aureus), % 5.33`iinde Staphylococcus epi-dermidis (S. epidermidis), % 33.337inde S.aureus + S.epidermidis. % 4'unde Escherichia coli (E.coli), % 2.67'sinde Klebsiella + S.epidermidis, %2.67'sinde S. epidermidis + Bacteroides % 1.337inde Kleb-siella. % 1 .337inde E.coli + Pseudomonas, % 1 .33`iinde E.coli + S.aureus + S.epidermidis + Bac-teroides. % 1 .337inde S.aureus + S.epidermidis + Bacteroides, % 1.33 orarunda S.aureus + S.epidermidis + Corynebacterium + A grubu beta hemolitik Streptecoccus üredi.

 

Cultures of open soaps used at sink of 150 res-taurant at Konya urban were evaluated. Bacteria were isolated in 90 (%60) soap samples, no isolated in 60 (%40) soap samples. When 90 cultures with positive results were eva-luated; Staphylococcus aureus (% 4), Staph-ylococcus epidermidis (% 5.33), Staphylococcus au-reus + Staphylococcus epidermidis (%33.33) Escherichia coli (% 4), Klebsiella + Staphylococcus epidermidis (% 2.67), Staphylococus epidermidis + Bacteroides (% 2.67), Klebsiella (% 1.33), Es-herichia coli + Pseudomonas (% 1.33), Esherichia coli + Staphylococcus aureus + Staphylococcus epi-dermidis + Bacteroides (% 1.33), Staphylococcus aureus + Staphylococcus epidermidis + Bacteroides (% 1.33) and Staphylococcus aureus + Staph-ylococcus epidermidis + Corynebacterium + group A Streptecoccus (% 1.33) were indentified from soap samples.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Bitirgen, MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP İNTANİYE
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
150 Lokantanın Lavabolarında Ortak Kullanılan Kalıp Sabunlardan Yapılan Kultur Sonkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme