1985-1988 Yılları Arasındaki Tüberküloz Şüphelı Balgamların Bakterıyolojık Incelenmesı Ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Bülent Baysal,A. Zeki Şengil,Ahmet Saniç

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 44-47
Özeti 1985-1988 yılları arasında tüberküloz tanısı için laboratuvarımıza gelen 14 531 balgam örneğinin mikroskobik incelenmesinde 3 287'si (%23) pozitif bulunmuştur. Gelen materyallerden kültürü istenen 1799 örnekten 1579'unda (%88) üreme görülmüştür. 1985 yılında %26 olan mikroskobide basil müsbetlik oranı 1988 yılında %15 olarak tespit edilmiştir. Mikroskobi ve balgam kültür sonuçlarının değerlendirilmesinde %123 oranında mikroskobi sonuçlarının değerlendirilmesinde %13 oranında mikroskobi pozitif kültür negatif (M+ K-), %34 oranında da mikroskopi negatif kültür pozitif (M-K+) sonuç görülmüştür. Özellikle M+K- sonuçlarının çeşitli nedenlerinin yanında kemoterapi ile ilgisi detartışılmıştır.

 

In the rnicroscopic examination of 14 431 sputun, 3 287 samples was found positively for diagnosis of tüberculosis between 1985-1988 years. The samples was seen be positive semears was positive culture in 1 579 of 1 799 which rs wanted to culture. In 1988 positive srnears was found 15% whereas 26% in 1985 year. In comparison of results, the ratio of mieroscopy-positive culture negative (M+C-) was 13%, Microscopy-negative culture positive (M-C+) was 34%. Some causes of results was discused especially. with alsa chernotheropy,
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Selçuk Ün Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
1985-1988 Yılları Arasındaki Tüberküloz Şüphelı Balgamların Bakterıyolojık Incelenmesı Ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme