1989 - 1994 Yılları Arasında Laboratuvarımıza Basvuran Olguların De6erlendırilmesi

Aynur Acar,Sennur Demirel,Tülin Çora,Hasan Acar,Hatice Gül Dursun,Ayşe Gül Zamani,Safiye Sayar

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 305-310
Özeti 1989 - 1994 villein arasmda sitogenetik la-boratuvartnnza gonderilen 672 algu, uvgun .si-togenetik yontemlerle incelenm4 ye 116 olguda sa-mai ve vapisal kromozont saptammor. Sitogenetik bulgularm on tam Ye gO-riilme stkliklarl ile olan uyumu degerlendirilmiş, kromozom düzensizlikleri ile seyreden hastaliklarin tanisinda ye tekrarlama risklerinin belirlenmesinde sitogenetik laboratuvarlarının önemi tartışılmıştır.

 

Between 1989 and 1994.672 cases were referred to our cylogenetic laboratory. Routine cytogenetic methods were carried out and the numerical and structural chromosome abnormalities were found in 116 patients. The relationship between cytogenetic findings and clinical diagnosis, and incidence qf chronwsomal disorders were evaluated according to our laboratory results. Also, the importance of tyro-genetic laboratory in determination of diagnosis and recurrence risks of clinical disorders resulting from chromosomal abnormalities were discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aynur Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
1989 - 1994 Yılları Arasında Laboratuvarımıza Basvuran Olguların De6erlendırilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme