1999-2000 Yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Salmonella Ve Shigella Türlerinin Çeşitli Antimikrobiklere Duyarlılıkları

Duygu Fındık,Emine İnci Tuncer,Birsel Erdem

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 225-229
Özeti Bu çalışmada 1999-2000 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvan’nda izole edilen 50 Salmonella, 25 Shigella suçunun 12 antimikrobiğe gösterdikleri direnç E test yöntemi ile araştırıldı. İzole edilen 50 Salmonella suçunun serotiplendirmesinde 30ünun (%60) S.thyphimurium, 20'sinin (%40) S.enteritidis olduğu saptandı. İzole edilen 25 Shigella suçunun tamamının S.sonnei olduğu belirlendi. Salmonella suçlarında en yüksek direnç ampişilin’e (%90) karşı gözlendi, bunu tetrasiklin (%64), kloramfenikol (%48), trimetoprim/sulfametoksazol (%16), sefuroksim (%16), sefodizim, seftriakson, seftazidı'm, sefepim (%6) direnci izledi. Tüm Salmonella suçları meropenem, imipemen ve siprofloksasine duyarlı bulundu. 25 Shigella suçu ampisiline %88, tetrasikline %76, trimetoprim-sulfametoksazole %64, kloramfenikole %28, sefuroksime %12, siprofloksasine %4 dirençli bulundu. Tüm Shigella izolatlarının meropenem, imipenem, sefodizim, seftriakson, seftazidı'm ve sefepime duyarlı olduğu saptandı.

 

İn this study the in vitro activities of twelve antimicrobial agents against 50 Salmonella and 25 Shigella strains isolated in the years 1999 and 2000 at the Microbiology Laboratory of the University of Selçuk Faculty of Medicine were investigated by E test method. Of the 50 Salmonella strains 30 were identified as S. thyphimurium and 20 as S.enteritidis. İn this study for Salmonella isolates resistance to ampicillin was most common (90%), follovved by tetracycline (64%), chloramphenicol (48%), trimethoprim/sulfamethoxazole (16%), cefuroxime (16%), cefodizime, ceftriaxone, ceftazidime and cefepime (6%). Ali isolates were susceptible to meropenem, imipenem and ciprofloxacin. For 25 shigella isolates of our study the resistance were 88% for ampicillin, 76% for tetracycline, 64% for trimethoprim/sulphamethoxazole, 28% for chloramphenicol, 12% for cefuroxime and 4% for ciprofloxacin. Ali Shigella isolates were sensitive against meropenem, imipenem, cefodizime, ceftriaxone, ceftazidime and cefepime.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duygu Fındık, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
1999-2000 Yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Salmonella Ve Shigella Türlerinin Çeşitli Antimikrobiklere Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(4)
Geliş Tarihi : 21.03.2001, Kabul Tarihi : 01.06.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme