97 Yaşında St Segment Yükselmeli Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Perkütan Girişim

Derya Tok,Nurcan Başar,İrfan Fırat Özcan,Kumral Çağlı,Sinan Aydoğdu

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 25-26
Özeti Günümüzde 80 yaş üstü insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu hastalar kardiyovasküler hastaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Akut koroner sendromunun sıklığı, mortalitesi ve morbiditesi yaşla birlikte artmaktadır. Buna rağmen ST yükselmeli miyokard infarktüsü geçiren ileri yaş bu hastalarda primer perkütan girişim sonuçları ile ilgili kısıtlı veriler bulunmaktadır. Bu yazıda 2 saatlik göğüs ağrısı ile başvuran akut inferior miyokard infarktüsü saptanan ve başarılı şekilde primer perkütan girişim yapılan 97 yaşında bir hasta olgu olarak sunulmuştur. Bu olgu ışığında, ileri yaş hasta grubunda primer perkütan girişiminin yapılabilirliğini literatürü gözden geçirmek suretiyle tartışmak amaçlanmıştır

 

The part of population over 80 years old has increased in the last decades. Older population constitiutes major part of patients with cardiovascular diseases. The mortality, the morbidity and the frequency of acute coronary syndromes rise as the age of patients increases. The data related with the benefit of primary coronary intervention for old aged population is limited.Here we present 97 year old patient who applied with inferior myocardial infarction at the second hour of his chest pain and underwent to primary percutaneous intervention successfully. We wanted to discuss the current literature pertinent with our case.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Derya Tok, TYIH Ankara tıp kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
97 Yaşında St Segment Yükselmeli Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Perkütan Girişim, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 01.01.2012, Kabul Tarihi : 11.07.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme