Abdomınal Aort Anevrızmaları

Mehmet Yeşiltay,Kadir Durgut,Ufuk Özergin,Işık Solak,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 307-312
Özeti Abdominal aort anevrizmasi hayati tehdit eden bir patolojidir. Anevrizmanin rupture olmastnt en-gellernek kin ilk yakla§intlar ligasyon, elekt-rokoagliisyon, wramping gibi anevrizma ici pihn te-ekkuliine girifimlerdir. 1951 yrItiida Dubost abdominal anti anevrizma vakalarinda ilk kez greft uygulayarak anevrizmayi tedavi etnzigir Bu tarihten sonra sentetik greft interpozisyonu abdominal aort anevrizma tedavisinde tercih edilen metot olniugur. Selcuk Universitesi Tip Fakiiltesi Kalp Damar Cerrahisi kliniginde 1990-1995 yillan arasinda 10 ab-dominal aort anevrizmalt vaka ameliyat edilmigir. 9 hasty elektif olarak, 1 hasta acil ,sartlarda ameliyata Operasyon strasinda I hastcuntz kay-betlilmigir. 9 hastanuzda postopertif donenrde ciddi bir komplikasyonla karplaiivilniamt,sttr.

 

Abdominal aortic aneurysms have been to life the-ratening a pathologic process. Early aternpts to pre-vent rupture of aneurysm included ligation, wram-ping sac in an attend to induced trombosis. In 1951 Dubost introduced graft replacement of aortic ane-urysm that a reliable method of aneursym repair be-come available. Since then graft interposition for ab-dominal aortic aneursym has been become prefer therapy. Between 1990 and 995, 10 patients underwent operations for abdominal aortic aneurysms at the Sel-cuk University Medical Faculty clinic of car-diovascular surgery patients had elective procedure and 1 patient had urgent procedure. One patient had been died during the operation and in the other pa-tients haden't been seriously a postoperatif cop-lication.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Yeşiltay, Aydın Devlet Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Abdomınal Aort Anevrızmaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme