Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların İncelenmesi

Evre Yılmaz,Selda Arslan

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 113-117
Özeti Bu çalışmanın amacı acil kritik yoğun bakımda yatan hastaların yaşadığı deneyimleri belirlemektir. Tanımlayıcı özellikteki çalışma, Konya’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil kritik yoğun bakım ünitesinde yapılmıştır. Çalışma kapsamına 121 yoğun bakım hastası alınmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak hasta tanıtım formu ve “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmamızda hastaların %50.4’ünün kadın, %19’unun ilkokul ve altında eğitime sahip ve %66.1’inin evli olduğunu belirlenmiştir. Hastaların yoğun bakım deneyim ölçeğinden 60.09±6.53 puan aldığı bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, yoğun bakım ünitesinde hastaların kısmen olumsuz deneyimler yaşadığı saptanmıştır. Bunun yanında hastaların yoğun bakımda bulundukları süre içinde farkındalıklarının ve bakımdan memnuniyet durumlarının orta düzeyde olduğu düşünülmektedir.

 

The aim of this study was to determine the experiences of emergency critical intensive care unit patients. This descriptive study was conducted at an emergency critical intensive unit in a Teaching and Research Hospital located in Konya. One hundred twenty one intensive care patients were included in the study. A questionnaire and “Intensive Care Experience Scale” were used as data collection tools. Of the patient,50.4%of them were female, 19% of them had elementary school graduates or lower degree education and 66.1% of them were married. Patients’score of intensive care experiences scale was 60.09±6.53. At the end of the study, it was determined that the patients inthe intensive care units lived negative experiences partly.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Evre Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Yılmaz E,Arslan S.Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi,Selçuk Med J 2015;31(3): 113-117.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların İncelenmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(3)
Geliş Tarihi : 06.01.2015, Kabul Tarihi : 03.06.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme