Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların İncelenmesi

EVRE YILMAZ, SELDA ARSLAN

  • Yıl : 2015
  • Cilt : 31
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 113-117
Bu çalışmanın amacı acil kritik yoğun bakımda yatan hastaların yaşadığı deneyimleri belirlemektir. Tanımlayıcı özellikteki çalışma, Konya’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil kritik yoğun bakım ünitesinde yapılmıştır. Çalışma kapsamına 121 yoğun bakım hastası alınmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak hasta tanıtım formu ve “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmamızda hastaların %50.4’ünün kadın, %19’unun ilkokul ve altında eğitime sahip ve %66.1’inin evli olduğunu belirlenmiştir. Hastaların yoğun bakım deneyim ölçeğinden 60.09±6.53 puan aldığı bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, yoğun bakım ünitesinde hastaların kısmen olumsuz deneyimler yaşadığı saptanmıştır. Bunun yanında hastaların yoğun bakımda bulundukları süre içinde farkındalıklarının ve bakımdan memnuniyet durumlarının orta düzeyde olduğu düşünülmektedir.
Atıf yapmak için : Yılmaz E,Arslan S.Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi,Selçuk Med J 2015;31(3): 113-117.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların İncelenmesi
, Vol. 31 (3)
Geliş Tarihi : 06.01.2015, Kabul Tarihi : 06.01.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;