Acıl Tıp Uzmanlıgı Ye Acıl Departman Çalısmalarında Standardızasyon

Ali Çalıkuşu,M. Ali Uygun

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 349-352
Özeti Günümüzde Ulkemizi ilgilendiren bir sorun olan acil saglik hizmeti iiretimindeki yetersizligin bir cok nedeni sayilabilir. Bunlar arasinda yillardir on plan-da olan ftziki yetersizlikler giiniimiizde &pima a§a-masina gelmi§tir.Yoneticiler acil saglik hiz-metlerinin onemini artik kavrami§lardir. BugUn iilkemizde bircok universite, universite dt i kurum ye devlet hastanesinde, merkezi ve lokal kaynaklar kullanilarak yeni, guzel goriiniimlii ye iyi sa-yilabilecek donanimlara sahip acil departmanlar ku-rulmu§ ye kurulmaktadir. Ancak yeni ye donanimli acil servislerde de yeterli ye gerekli acil saglik hiz-meti ne yazikki uretilememektedir. Bunun nedeni acil servislerin standardize olmamasi, fonk-siyonlannin net olarak belirlenmemesi ye bu hiz-meti iiretecek insan faktorti sorununa bugane degin egilinmemesidir. Bu nedenle acil saglik hizmetleri her iinitede sorumlu saglik personelinin bilgi ye tec-rUbe ye ali§kanliklanna Ore nitelik ve nicelik fark-liliklan gostermektedir. Son yillarda artan toplumsal ye medikal ih-tiyaclara paralel olarak, iilkemiz insaninin acil saglik hizmeti beklentisini gereken §ekilde kar§ilayabilmek iizere film tilke genelinde acil departmanlann re-organizasyonu , guniimUzde encok tartiplan saglik sorunlarimizdan birisidir. BugUn saglik sektorLinde cok katilimli tarti§ma ortamlarinda sik tarti§ilan konulardan birisi acil departmanlann re-organizasyonlannin nasil olmasi gerektigidir .

 

Many reasons can be considered for the insufficiency of emergency health service management, which is a problem that concerns our country today. Among them, physical inadequacies, which have been in the foreground for years, have come to the fore in our days. The administrators have now realized the importance of emergency health services. Today, in our country, many universities, non-university institutions and state hospitals are being established in the state hospitals, using central and local resources, and emergency departments with new, beautiful appearance and equipment that can be regarded well. However, in newly equipped emergency services, unfortunately, sufficient and necessary emergency health services cannot be produced. The reason for this is that the emergency services are not standardized, their functions are not clearly defined, and the human factor problem that will lead this service is not focused on. For this reason, there are differences in quality and quantity in the knowledge and experience training habits of the health personnel in charge of every unit of emergency health services. In parallel with the increasing social and medical needs in recent years, the re-organization of the emergency departments throughout the film fox in order to meet the expectations of the emergency health service of the people of our country, is one of our health problems that are discussed today. One of the most frequently discussed issues in the healthcare sector today in multi-participatory discussion environments is how emergency departments should be re-organized.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Çalıkuşu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Acıl Tıp Uzmanlıgı Ye Acıl Departman Çalısmalarında Standardızasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme