Acm Kalp Amellyatlarında Kalp Debısı Hesaplanmasında Thermodılusyon Metodu Ile Fıck Metodunun Karsılastırılması

Cevat Özpınar,Ufuk Özergin,Sami Ceran,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 551-553
ÖzetiKlinigimizde actk kalp arneliyatt uygulanacak 20 hastaya preoperatif thennodilusyon ye Fick metodu uygulanarak kardiak outputlart ayrt yontemle aym hastalar iizerinde Olciilen kardiak output degerleri arasmda anlarnli bir fork bulunamamor. B.uradan hareketle Fick metodunun kardiak output olcantande daha basil, htzlt ye ekonomik bir yontem olmast nedeniyle actk kalp cerrahisinde preoperatif ye postoperatif hasta alciimlerinde hala dekerini korudugu gozlenmişitir.

 

Twenty patients who admitted our clinic for open heart surgery were performed cardiac output measurement by thermodilution and Fick methods preoperatively. There was no significant difference between two methods. Thus it is suggested that the Fick method remains most favorable in open heart surgery since it is a simple, economic and quickly performable procedure.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cevat Özpınar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Acm Kalp Amellyatlarında Kalp Debısı Hesaplanmasında Thermodılusyon Metodu Ile Fıck Metodunun Karsılastırılması, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco