Adlı Tıp Acısından Av Tufeklerının Onemı

Akif İnanıcı,Bülent Üner,İshak Gürsel Günaydın

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 143-150
Özeti Tüm dünyada oldugu gibi, iilkemizde de atecli si-lahlarla iclenen surlar onemli bir yere sahiptir. Ate li silahlarla iflenen suclar arastnda ise ozellikle ktrsal kesimde av tiifeginin kullantldtgt olaylar °I-thaca biiyia bir orandathr. Bu tiir olaylartn ori-jininin saptanmast kin av tufegi ye filegi yapistnin iyi hilinmesi gerekmektedir. Boylelikle meydana ge-tirilen yarantn yorumlanmast ile olaytn orijininin sap. tanmast miimkan olacakttr. Bu califmada, av tii-fegi ve hakkinda genet bilgiler verildigi gibi, olaytn orijinini saptama •alltmalaruun temelini olu§turan att§ mesafesi saptanmastnda gikoniinde bulunduritIntast gereken kriterler de actklanmtotr.

 

As all over the world, crimes commited with fi-rearms are widely spread in Turkey. Particulary in the rural areas, crimes commited by shotguns are common. To have accurate knowledge about a shot-gun and a shotgun shell is essential for judicial pro-ceedings. Correct investigation of wound will help the origin of case. In this study not only general in-formation about shotgun and shotgun shell but also fundamentals off ring distance which may help for-ming the criterias of case have been given.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Akif İnanıcı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Adlı Tıp Acısından Av Tufeklerının Onemı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme