Adneksiyal Torsiyonlarda Salpingooferektomi Ve Detorsiyon Uygulamasının Akciğer Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Ekrem Sapmaz,Hüsnü Çelik,İbrahim H. Özercan,Rasim Moğulkoç

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 261-266
Özeti Amaç: Deneysel olarak ratlarda oluşturulan adneksiyal torsiyonların tedavisinde uygulanan salpingooferektomi ve adneksiyal detorsiyon yönteminin akciğerler üzerine etkilerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Toplam 28 vvistar tipi dişi rat rasgele seçilerek oluşturulan ve herbiri 7 rat içeren 4 gruba ayrıldı. Adneksiyal torsiyon yapılan gruplardan birine 24 saat sonra salpingooferektomi (Grup I) diğerine detorsiyon (Grup II) yapıldı. Diğer iki gruptan birinde sadece laparatomi (Grup III) yapılırken diğerinde sadece anastezi yapıldı (Grup IV). İkinci işlemden 24 saat sonra bütün ratlar dekapite edilerek akciğerleri makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Bulgular: Detorsiyon uygulanan grupta patolojik makroskobik ve mikroskobik bulgular diğer gruplara göre anlamlı olarak fazla bulundu. Sonuç: Detorsiyon prosedürünün akciğerde patolojik makroskobik ve mikroskobik bulgular üzerinde arttırıcı bir role sahip olduğu tespit edildi.

 

Objective: The compare the effect of salpingo-oopherectomy and adnexial detorsion on the lungs of the rats which have experimentally tvvisted adnex. Material and Method: 28 wistar female rats randomly selected and divided into four groups. The group 1 is detorsioned and the group 2 has salpingo-oopherectomy 24 hours after adnexial torsion.The other group had laparatomy (group3) and the rest had only anesthesia. Twenthfour hours after the second procedure ali the rats decapitatedand their lungs evaluated microscopically and macroscopically. Findings: The detorsioned group has more pathological microscopic and macroscopic changes meaningfully. Result: Detorsion procedure incrases the pathologic macroscopic and microscopic changes at the lung
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ekrem Sapmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Adneksiyal Torsiyonlarda Salpingooferektomi Ve Detorsiyon Uygulamasının Akciğer Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(4)
Geliş Tarihi : 02.10.2000, Kabul Tarihi : 02.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme