Adolesan Donemindeki Ogrencılerde Boy Uzunlu6u, Vccut Agırlı6ı, Hemoglobın Ye Serum Demir Duzeyı 15lcumlerinin Karsılastırmalı İncelenmesı

Nesrin Hadimli,Sennur Demirel,Ferhan Paydak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 171-175
Özeti Bu calışmada. Kadıköy Anadolu Lisesi giirrdiizlri re Gii:el Sanatlar Anadolu Lisesi yattlt. 16 ya,y grubu. ve erkek 35'er ogrencide boy, kilo, he-moglobin ve serum demir dikeylerilerek. de-:Oder karplaittrmali olarak incelenmictir. ve yank kr: ve erkek ogrencilerin boy. ve hemoglobin degerkri m-astndaki farkm istalistiksel olarak onem taltmadigt (P>0.05). sadece t`• atrlt erkek Orencileri► serum demir dfizeyleri arasmda anlamh bir farklatk oldubt belirlenmivir (P<0.001).

 

Teenagers. 16 years age groups; 35 male and female students each from Kadtkay Anatolian High School and Fine-Art Anatolian Boarding High Scho-ol were included for this study. Their heights. body weights. hemoglobin. arm serum iron levels were de-termined. The values were compared for boarding and regular students. Except the serum iron levels (P<0.001) the other measurements did not differ each other significantly (p>0.05).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nesrin Hadimli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Adolesan Donemindeki Ogrencılerde Boy Uzunlu6u, Vccut Agırlı6ı, Hemoglobın Ye Serum Demir Duzeyı 15lcumlerinin Karsılastırmalı İncelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme