Aile Planlaması: Geleneksel Ve Modern Yöntemler

Deha Denizhan Keskin,Seda Keskin

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 151-154
Özeti Kliniğimize başvuran hastaların kontraseptif yöntem kullanma oranını ve kullanılan yöntemlerin yaş, parite, sigara gibi değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak. Çalışmamızda aile planlaması polikliniğinde Ocak 2010 – Ocak 2013 tarihleri arasında muayane edilen 906 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastaların kullandığı kontraseptif metot, yaş, evlilik süresi, parite sayısı, küretaj sayısı, sigara kullanımı değerlendirildi. Kullanılan kontraseptif yöntemler geri çekme, kondom, rahim içi araç (RİA), oral kontraseptif (OKS), kontraseptif iğne ve tubal sterilizasyon olarak sınıflandırıldı. İstatiksel anazlizleri yapıldı. Kontraseptif yöntem kullanma oranı %85 idi. Hastaların % 48’i modern bir korunma yöntemi kullanmakta idi. Geri çekme yöntemi %37 ile en çok kullanılan aile planması yöntemi idi. Bunu sırasıyla rahim içi araç (%17.5), kondom (%17), oral kontraseptif (%6.5), tubal sterilizasyon (%3.8) ve kontraseptif iğne (%3.2) takip ediyordu. Korunma yöntemi olarak 35 yaş ve altı grupta daha çok kondom, oral kontraseptif ve geri çekme tercih edilirken; 35 yaş üstü grupta daha çok rahim içi araç, kontraseptif iğne ve tubal sterilizasyon kullanılmakta idi. Bölgemizde herhangi bir aile planlaması yöntemini kullanma oranı Türkiye verilerine göre daha yüksek saptandı. Ancak buna rağmen modern bir yöntem kullanma oranı Türkiye ortalaması düzeyinde idi. Toplumda yüz yüze yapılan eğitimlerle aile planlaması bilinç düzeyi yükseltilebilir. Özellikle geri çekme metodunu kullanan hasta grubu modern aile planlaması yöntemleri kullanma konusunda bilinçlendirilmelidir.

 

To puth forward the rates of using contraceptive methods and to find out relationships of used methods with age, parity, cigarette smoking. In our study, 906 patients were analysed retrospectively who applied to family planning clinic between January 2010 - January 2013. Contraceptive methods age, duration of marriage, parity, number of curretage, cigarette smoking behaviours were evaluated. Contraceptive methods were classified as coitus interruptes, condom, intrauterine device (IUD), oral contraceptives, other hormonal contraceptive methods and tubal sterilisation. For analysis of datas, SPSS version 16 was used. The rate of using contraceptive method was 85%. Fourty eight percent of patients were using a modern contraceptive method. Coitus interruptes was the mostly used family plannning method with a rate of 37%. In turn, intrauterin device (17.5%), condom (17%), oral contraceptives (6.5%), tubal sterilisation (3.8%) and hormonal contraceptive injections (3.2%) were following coitus interruptes method. In patient under 35 years old group mostly used method was condom, oral contraceptives and coitus interruptes; while in patient group below 35 years old IUD, contraceptive injections and tubal sterilisation was the mostly used methods. In our region, the rate of using anyone of contraceptive method was higher than the Turkey’s data. But rate of using a modern contraceptive method was near to mean data of Turkey. In society, conciousness of family planning may have been increased with face to face education programmmes. Especially, patient group of using coitus interruptes method must be rendered concious about modern family planning methods.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Deha Denizhan Keskin, BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Keskin DD,Keskin S.Aile Planlaması:Geleneksel ve Modern Yöntemler,,Selçuk Med J 2015;31(4): 351-354.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aile Planlaması: Geleneksel Ve Modern Yöntemler, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(4)
Geliş Tarihi : 11.12.2013, Kabul Tarihi : 18.06.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme