Akcıger Tuberkulozunun Tanısında Serolojık Bır Test

Kemal Balcı

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 129-132
Özeti Bu yazıda tüberkülozun serolojik tantst icin yeni bir antijenin kullanzlmastyla yaptlan latex ag-lu resti tarif edilrni§ ye sonuclart takdim Araglrma 47'si aktif akciger tii-1.)erkillozitt, 8'i inaktif titherkiiloz lezyonlu, 32'si ce-Sitli harici akciger hastaltklt ye 20`si sag-ltklz 107 p2hts iizerinde yapilmutzr. Antijen, agarla solidifiye Sauton vasatz iizerinde iiretilen basillerinin cam boncuklarla mekanik ola-rak parcalanmaszyla elde Test sonucu 47 aktif tiiberkiilozlunun 34 (% 72.3)iinde miisbet, 13 (% 27,7)`iinde menfi ol-ntuour. inaktif tiiberkilloz lezyonlu 8 vakantn 7 (% 87.5) sinde test sonucu menfidir. Tiiberkidoz harici akciger hastalzklz 32 vak.antn hepsinde ve keza 20 sagltklt kontrol vakalannzn hepsinde test sonucu menfi k:alnuotr. Bu sonuclara gore testin duyarldigt •% 72,3 ye spesifikligi % 98,3 bulunmuctur.

 

In this article, a latex agglutination test using a new antigen for serodiagnosis of pulmonaty tuberculosis has been described and test results have been presented. Research has been conducted with 107 people including 47 with active pulmonary tuberculosis, 8 with inactive tuberculous lesions, 32 with non-tuberculous pulmonary diseases, and the remaining 20 healthy subjects. The antigen used in the test has been obtained by the mechanical breakdown with glass beads of the tuberculosis bacilli cultured on Sauton medium solidified with agar. Test result have been positive in 34 of the 47 active tuberculosis patients (72,3 %), and negative in 14 (27,7 %). Test results have been negative in 7 (87,5 %) out of the 8 cases with inactive lesions. For all 32 with non-tuberculous pulmonary diseases, as well as the 20 healthy subjects tests have given negative results. Based on these results the sensitivity of the test has been calculated as 72,3 % and its specificity as 98,3 %.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Balcı, ondokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi tıp fakültesi nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akcıger Tuberkulozunun Tanısında Serolojık Bır Test, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme