Akciğerde Deneysel Sekonder Hıdatidoz

Mehmet Yeniterzi,Adil Kartal,Mustafa Şahin,Yüksel Arıkan,Ramazan Kadak,Osman Yılmaz,Hasan Solak,Tahir Yüksek,Ömer Karahan

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 200-205
Özeti Klinik gözlemlerimizde nüks akciğer kisl hidatiğine pek rastlamadığınız halde, karaciğerde sekonder hidatidoz gelişiminin yüksek bir oranda olduğu dikkati çeknıektedir. Akciğer& deneysel hidatidoz oluşturmak maksadıyla akciğer ve karaciğer ikisi hidatiğindeki kaya suyundan haztrlanan materyaller, tavşanların akciğer parankimlerine ve periton boşluklarına inoküle edildi. Tavşanlar on dördüncü hafta sonunda eksplore edildiklerinde, her iki grup içinde anlamlı olarak akciğer sekonder hidatidozu oluşturulabileceği gösterildi (p<0.01). Bu nedenle hidatidozlu tüm vakalarda, sekonder hidatidozdan korunmaya yönelik cerrahi tedbirlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamak isteriz.

 

In our experience, recurrence of lung hydatid cyst is not common, although liver hydatic cysts have high recurrence rale. In order to evolve experimental hydatic cysts in lung, we inoculated the hydatic fluid.s. of liver and lung hydatic cysts ta the lungs and peritoneal cavities of rabbits. The aniınals were sacrıfied at 14'h week and in exploration, there were hydatic cysts in lungs and pleura in boih groups and it was signıficant statistically (p<0.01). conclit.yion, we recomınend that care mut be taken ta prevent the patients with hydatid disease from secondary hydatidosis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Yeniterzi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akciğerde Deneysel Sekonder Hıdatidoz, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme