Aksiller Defekt Onarımının Ana Flebi Olarak Skapüler Ada Flebi

Axillary Reconstruction with Scapular Flap

Mehmet Altıparmak

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-43
Özeti

Amaç: Aksiller defektler genellikle yanık kontraktürlerinin açılması veya hidradenitis suppurativa debridmanlarının neticesinde meydana gelir. Onarımdaki nihai hedef, omuz ekleminde tam hareketlilik sağlayan ince ve esnek bir kapama olması nedeniyle zordur. Aksiller defekt onarım seçeneklerinden birisi skapuler fleptir. Bu çalışmanın amacı skapuler ada fleplerinin aksiller defektlerin onarımında farklı endikasyonlardaki kullanımını sunmak, onarım sonuçlarını değerlendirmek ve aksiller rekonstrüksiyonda skapuler ada flebinin ana flep olarak tartışılmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Retrospektif olarak 2015 ile 2019 yılları arasında yapılan toplam 7 hastada 8 skapuler ada flebi çalışmaya dahil edildi. Beş hasta hidradenit nedeniyle opere edilirken 2 hasta ise aksiller kontraktür nedeniyle rekonstrükte edildi. Tüm skapüler fleplerin pedikülleri iskeletize edildi ve trianguler aralıktan aksiller bölgeye aktarıldı.
Bulgular: Flep boyutları 84cm2 ile 128 cm2 arasında değişmekte ve genişliği en fazla 8cm’e kadar ulaşmaktaydı. Donör alan skarları 3 ile 6 ay arasında yaştan bağımsız olarak genişledi. En az 3 aylık takiplerde donör alan skarları 1,5 ile 2,6 cm arasında değişiklik gösterdi. Bir tanesi hariç (sekonder iyileşen tip nekrozu) tüm flepler komplikasyonsuz sonuçlandı.
Sonuç: Skapuler ada flebi çeşitli nedenlerden dolayı oluşan aksiller defektlerin onarımında kullanılabilir. Flebin yatay uzanıma sahip olması posterior aksiller çizgideki ve koldaki yanık alanlarından bağımsız hareket edebilmesini sağlar. Skarların genişlemesi bir dezavantaj olarak görülse de, skapuler flebin ince ve esnek kapama sağlaması, kolay elevasyonu ve komplikasyon oranının düşük olması nedeniyle aksiller rekonstrüksiyonunun ana flebi olarak değerlendirilebilir.

 

Aim: Axillary defects mostly occur after burn contracture releases or hidradenitis suppurativa debridements. Reconstruction of this type of defect is a challenge since the ultimate aim is maintaining a pliable coverage with full mobility of the shoulder joint. Scapular flap is one of the reconstructive options in axillary defect coverage. This study is aiming to present reconstruction of axillary defects with scapular island flaps for different indications and to discuss the outcomes of the donor sites so as to suggest it as a workhorse flap in axillary reconstruction.
Patients and Methods: A total of 7 patients treated with 8 scapular island flaps between 2015 and 2019 were included retrospectively. Five patients were operated for hidradenitis suppurativa and 2 patients reconstructed for axillary contracture. All scapular flap pedicles were skeletonized and transferred to the axilla through the triangular space.
Results: Flap dimensions ranged from 84cm2 to 128 cm2 without exceeding 8cm of the width. Donor site scars widened between 3 months to 6 months post-operatively and independent of patient age. Donor site scars ranged from 1.5-2.6 cm after at least 3 months of follow-up. All flaps survived without any complication except one with a tip necrosis that healed with secondary intention.
Conclusion: Scapular island flaps can cover defects of the axilla created by various causes. Horizontal extension of the flap protects it from burn scar involvements of the posterior axillary line and the arm. Although widening of the scars seems to be a disadvantage, thin and pliable skin coverage with ease

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Altıparmak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Altiparmak M. Scapular Island Flap as a Workhorse Flap for Axillary Defect Reconstruction. Selcuk Med J 2020;36(1): 39-43

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aksiller Defekt Onarımının Ana Flebi Olarak Skapüler Ada Flebi, Araştırma makalesi,
, Vol. 36(1)
Geliş Tarihi : 03.03.2020, Kabul Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme