Aksiller Defekt Onarımının Ana Flebi Olarak Skapüler Ada Flebi

MEHMET ALTIPARMAK

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-43

Amaç: Aksiller defektler genellikle yanık kontraktürlerinin açılması veya hidradenitis suppurativa debridmanlarının neticesinde meydana gelir. Onarımdaki nihai hedef, omuz ekleminde tam hareketlilik sağlayan ince ve esnek bir kapama olması nedeniyle zordur. Aksiller defekt onarım seçeneklerinden birisi skapuler fleptir. Bu çalışmanın amacı skapuler ada fleplerinin aksiller defektlerin onarımında farklı endikasyonlardaki kullanımını sunmak, onarım sonuçlarını değerlendirmek ve aksiller rekonstrüksiyonda skapuler ada flebinin ana flep olarak tartışılmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Retrospektif olarak 2015 ile 2019 yılları arasında yapılan toplam 7 hastada 8 skapuler ada flebi çalışmaya dahil edildi. Beş hasta hidradenit nedeniyle opere edilirken 2 hasta ise aksiller kontraktür nedeniyle rekonstrükte edildi. Tüm skapüler fleplerin pedikülleri iskeletize edildi ve trianguler aralıktan aksiller bölgeye aktarıldı.
Bulgular: Flep boyutları 84cm2 ile 128 cm2 arasında değişmekte ve genişliği en fazla 8cm’e kadar ulaşmaktaydı. Donör alan skarları 3 ile 6 ay arasında yaştan bağımsız olarak genişledi. En az 3 aylık takiplerde donör alan skarları 1,5 ile 2,6 cm arasında değişiklik gösterdi. Bir tanesi hariç (sekonder iyileşen tip nekrozu) tüm flepler komplikasyonsuz sonuçlandı.
Sonuç: Skapuler ada flebi çeşitli nedenlerden dolayı oluşan aksiller defektlerin onarımında kullanılabilir. Flebin yatay uzanıma sahip olması posterior aksiller çizgideki ve koldaki yanık alanlarından bağımsız hareket edebilmesini sağlar. Skarların genişlemesi bir dezavantaj olarak görülse de, skapuler flebin ince ve esnek kapama sağlaması, kolay elevasyonu ve komplikasyon oranının düşük olması nedeniyle aksiller rekonstrüksiyonunun ana flebi olarak değerlendirilebilir.

Atıf yapmak için : Altiparmak M. Scapular Island Flap as a Workhorse Flap for Axillary Defect Reconstruction. Selcuk Med J 2020;36(1): 39-43
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Aksiller Defekt Onarımının Ana Flebi Olarak Skapüler Ada Flebi
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 03.03.2020, Kabul Tarihi : 03.03.2020, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;