Akut Apandisit İle Karışan Brusellaepididimorşiti; Bir Olgu Sunumu

Adem Bayraktar,Yusuf Doğan,Mehmet Reşat Ceylan,İbrahim Koç,Alper Aytekin

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 47-50
Özeti

 Bruselloz, pastorize edilmemiş süt ve süt ürünleri ile bulaşan bir zoonozdur. En sık gastrointestinal sistemi tutmakla birlikte daha az sıklıkta genito-üriner sistemi de tutmaktadır. Brusellozun en sık görülen genitoüriner komplikasyonu ise brusella epididimoorşitidir.

\n

Bu yazıda sadece sağ alt kadran ağrısı ile gelen hastanın yapılan ilk fizik muayenesinde akut apandisit ön tanısı düşünülürken, tetkik ve bulgular sonucunda öyküsünün derinleştirilmesiyle bruselloza bağlı olarak gelişen unilateral epididimoorşit olgusu irdelenmiş ve olgunun klinik ve laboratuvar bulguları sunulmuştur. Brucellozun endemik olduğu ülkemizde, özellikle akut batının eşlik ettiği ama bunu görüntüleme yöntemlerinin onaylamadığı durumlarda bruselloz akla getirilmelidir.

 

  Brusellosis is a zoonotic disease which is transmitted with nonpasteurized milk and milk products. Mostly effects the gastrointestinal system and less the genitourinary system. Most common genitourinary complication of brucellosis is epididymo-orchitis.

\n

 Here we present a case which presented with right lower quadrant pain in which physical examination lead us to the preliminary diagnosis of appendicitis after laboratuary results, cilinical findings and deepining the history the patient was diagnosed with unilateral epididimoorchit and here presented with clinical laboratuary findings. Brusellosis which is endemic in our country, should be kept in mind especially when accompanied with acute abdomen eventhoug imaging prosedures do not confirm the diagnosis. 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Adem Bayraktar, istanbul üniversitesi istanbul tıp fakültesi genel cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Bayraktar A, Doğan Y, Ceylan MR, Koç İ, Aytekin A. Akut Apandisit ile Karışan Brusellaepididimorşiti; Bir Olgu Sunumu. Selcuk Med J 2019;35(1): 47-50

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Apandisit İle Karışan Brusellaepididimorşiti; Bir Olgu Sunumu, Olgu Sunumu,
, Vol. 35(1)
Geliş Tarihi : 11.02.2016, Kabul Tarihi : 04.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme