Akut Ataklar Yapan Kronık Tonsillitte Derın Ve Yüzeyel Bakterı Florası

Yavuz Uyar,Emine İnci Tuncer,Ziya Cenik,Fuat Yöndemli,Orhan Gül,Tolga Şahiner,Murat Günaydın

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 521-524
ÖzetiBu çalışmada ionsilin derin yüzeye! mikrobik fkı-rcrsrıiıır araştırılması tekrarlayan akui tonsillit atak-ları nedeniyle tonsillektomi olan 31 hasta üzerinde yapıldı. Hastaların preoperauf bogaz kültürleri ve ASO ökümü, postoperatif olarak tonsillerin yüzeye! ve derin kıstmlarından yapılan kültürleri ve ASO de-gerlerine bakıldı. Kültür sonuçlarında patojen bak-ierikrin türü açısından anlamlı bir fark görültızedi. Ancak post-operatif ASO degerleriıtde belirgin bir düşme görüldü. Tonsillerin histoparolojik tetkikleri yapıldı ve kronik tonsillit olarak rapor edildi.

 

This work was peıformed in 31 patieıus who had recurrent arute wnsillitis. The culture of tonsil pre-operatively and surfare and deep carried out. In ad-&don preoperative and postoperative ASO titration measured. llistopathologic examination of tonsillar tissue was alsa pefformed. Microbir 'lora taken from the suıface and the depth of the tonsillar tissue were similar, ASO titrution was meaningfully reduced after tonsillectomy. Ilistopathological examination of tonsils was reported us chronic tonsillitis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yavuz Uyar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulka Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Ataklar Yapan Kronık Tonsillitte Derın Ve Yüzeyel Bakterı Florası, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco