Akut hemorajik şokta hipertonik sodyum klorürün yeri

CELALETTİN VATANSEV, MEHMET METİN BELVİRANLI, MEHMET AK, ŞAKİR TAVLI, Serdar Yol

  • Yıl : 1998
  • Cilt : 14
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 63-70
Köpeklerde oluşturulan herrıorajik şok modelinde ringer laktat, hidroksiefil nişasta ve % 7.5'luk NaCI solüsyonfannın tedavi etkinlikleri ve oluşabilecek yan etkileri araştırıldı. Altışar köpekten meydana gelen 4 grupta denekler anestezi altında 10-15 dakika içinde 20m1/kg kanatıldı. Kontrol grubuna (1. grup) sıvı infüzyonu yapılmadı. Deney grupları 30 dakika şokta tutulduktan sonra 2. gruba hidroksiefil nişasta (kanama miktarı kadar), 3. gruba ringer laktat (kanamanın iki katı kadar) ve 4. gruba %7,57uk NaCI solüsyonu (kanama miktarının 1/4'ü kadar) infüzyon yapıldı. Tüm gruplarda kanama öncesi (0. dakika), 30, 60, 120, 180. dakikalarda ortalama arter basınçtan, pulmoner arter kama basınçtan, hematokrit, sodyum, laktik asit düzeyleri ve idrar miktarları ölçüldü. Ringer laktat, hidroksiefil nişasta ve %7,5i1uk NaC1 solüsyonlannın hemodinamik ve metabolik sonuçları is-tatistiksel olarak karşılaştırıldığında hipertonik tuz solüsyonu ile resüsitasyon yapılan deneklerde idrar çıkışının ye-terli düzeyde olduğu, ortalama arter basıncı ve pulmoner arter kama basıncı= çok iyi kontrol edildiği, diğer grup-lara göre daha iyi hemodilüsyon sağlandığı tesbit edildi. Laktik asit düzeyi daha düşük bulundu. Oluşan hafif hipernatremi istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç olarak hemorajik şokta kanama miktarının 1/4'ü kadar ve-rilen hipertonik tuz solüsyonunun hemodinamik ve metabolik fonksiyonları düzelttiği, hafif hipernatremi dışında yan etkilerinin olmadığı, bu nedenle ciddi hemorajik şoklu hastalarda erken dönemde kolayca uygulanabilecek hi-pertonik tuz solüsyonunun hayat kurtarıcı etkisi olabileceği kanaatine varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Akut hemorajik şokta hipertonik sodyum klorürün yeri
, Vol. 14 (2)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998, Yayın Tarihi : 10.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;