Akut Inferıor Ve Inferoposterıor Mıyokard İnfarktuslu Ve Atrıoventrıkuler Tam Bloklu Hastaların Hastane İçin Mortalıtesının Arastırılması

Hasan Hüseyin Telli,Muharrem Güldal,Remzi Karaoğuz,Turhan Akyol

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 513-524
Özeti (VET Akut inferior (AIM!) ye inferoposterior myocard infarktuslu (AIPA41), atrioyentrikfiler tam blok (AV) gelien ye gelilineyen vak'alarrn hastane ici mor-talitesini belirlemek icin 247 vak'a incelendi. Ai 192 yak'ailtit 35'inde AV tarn blok AV tarn blok gelime orant % 18 idi. AV tam blok gelifenlerle geklmeyenler: angina pectoris, hi-pertansiyon, sigara ye diabetes mellitiis artsindan kryaslandiguida anlamstz bulunurken (P>0.05)m, ventrikiil fibrilasvonu (VF), yentrikiiler takikardi (VT). paroksismal atrial fibrilasyon (PAF), konjestif kalp yetmezligi (KKY), kardiomegali, pulmoler bdem ve kadiojenik fok gibi komplikasyonlar actsandan kiyaslandiginda attlanilt bultinmuour (p<0.05), AV tam blok gelietzkrde enzim degerleri CPK: 1491±202 UIL, LDH: 1493±559 IUIL. SGOT 301±24 UIL, gel4meyenlerde ise CPK 12714 UI L, CDH 785±51 U1IL SCOT 280±17 UIL olarak bu-lundu. AV tam blok geli§enlerde enzim degerleri an-lamIt olarak viiksekti (P<0.05). Yakalartn cogunlugunda AV tam blok ilk 24 saat iverisinde ge-1411. AV tam blok siiresi ise 1-13 gfin arasinda de-Nirken yak'alann fogunlugu 1-8 gfin arastnda bloktan ctlai ye sinus nimble clondii. AIPMPlii 55 yak'anut 17'sinde AV tam blok ve AV tam blok ge14me orant %31 idi. AV tam blok gelien ve geleftneyen yak'alar; angina pec-toris, diabetes mellitus gibi Oink bulgular kt-yaslandtgmda anlamstz bulunurken (P>0.05), hi- pertansiyon, sigara ye VF, VT, PAF, KKY, kar-diontegali, pulmoner odem ye kardiyojenik bir fok gibi komplikasyonlar actsindan ktyashindtginda an-lamh hulundu (P<0.05). AV tam blok gelipnlerde enzim degerleri CPK I237±112 UIL. LDH 672-145 ILIIL SCOT 211±I7 UIL, gelipneyettlerde CPK 1121-1-128 UIL. LDH 573±34 SGOT 211±.30 UIL hulundu ve aralarindaki .fark anlandzych. (P<0.05). AIPMI'lli vakalaruz fogunlugunda AV tam blok 1-2 giin arasinda gelifti. AV tam blok sii-resi 1-12 gun arasinda deg4irken yakalann cn-gratlugu 1-6 arasinda bloktan ctkn ve sitzis ritmine dondii. AMtsfinfin seyri esnasincla ortaya fikan riiim ve ileum bozukluguttun tedavisinde, tarti§mall a-manita ragnien gevici pacemaker kullandtk. Hastane ici mortalite, AIMPlii ye AV tam blok gelifen vakialarda %14. gel4meyenlerde %7. AIPMI'lit ve AV tam blok gelienlerde %28, ge-liftneyenlere %13 olarak bulundu. Bulgular kr-yaslandtginda anlamlz idi (P<0.05). Sonuc olarak divebilirizki, AV tam blok gelifen ve AIPMI 'la valealarda, komplikasyon ge-lipneyerdere gore daha fazla, enzirn degerleri daha viiksek ye nekroz lanlari daha geitiftir. Hastane mortalitesini etkileyetz, AV tam blokun kendisi değil henzodinamik bazukluga yal Kan yaygin miyocard nekrozudur.

 

(VET Acute inferior (AIM!) And inferoposterior myocard infarction (AIPA41), atrioentricphs were examined in 247 cases to determine the intra-hospital mortality of cases with complete block (AV). Tarn block was 18% in proportion to development of AV block. Those who did not develop AV complete block: angina pectoris, hy-pertension, smoking and diabetes mellitiis increased compared to increased (P> 0.05) m, ventricular fibrillation (VF), yentricular tachycardia (VT) Complications such as paroxysmal atrial fibrillation (PAF), congestive heart failure (CHF), cardiomegaly, pulmolar bdem, and cadiogenic seal when compared to actsan attlanilt bultinmuour (p <0.05), enzyme values ​​in AV complete blockade are increased CPK: 1491 ± 202 UIL, LDH: 1493 ± 559 IUIL. SGOT was found to be 301 ± 24 UIL, CPK 12714 UI L, CDH 785 ± 51 U1IL SCOT 280 ± 17 UIL for those who did not come. In the majority of colleges, AV full block lasts for the first 24 hours. is in ge-1411. AV complete block poise ranged between 1-13 grams, while the density of the people between 1-8 grams was nimble from block to ctlai. In 17 of 55 Yak'anut with AIPMP, the ratio of AV complete block and AV complete block was 31%. Yaks with and without AV complete block; Oink findings such as angina pec-toris, diabetes mellitus were significant when compared to age (P> 0.05), while complications such as hypertension, smoking and VF, VT, PAF, CHF, car-diontegaly, pulmonary edema and a cardiogenic seal were significant. -lamh hulundu (P <0.05). Enzyme values ​​CPK I237 ± 112 UIL in those with complete AV block. LDH 672-145 ILIIL SCOT 211 ± I7 UIL, CPK 1121-1-128 UIL in gelipneyets. The LDH was 573 ± 34 SGOT 211 ± .30 UIL, and the difference between them was anlandzych. (P <0.05). Full AV block developed in 1-2 days in the foggy majority of our cases with AIPMI. While the number of AV complete block varied between 1-12 days, the cn-grat of the caught took off the block between 1-6 and turned into sitzis rhythm. We used the controversial a-pacemaker pacemaker to treat pain and ileum disturbances that occur during the course of AMtsfin. In-hospital mortality is 14% in cases with AIMP and complete AV block. 7% of those who did not come. AIPMI and AV were found to be 28% in those with complete block and 13% in those who did not. Results were significant when compared (P <0.05). As a result, we can divide that in patients with complete AV block and AIPMI valeas, complications are higher, those with higher enzyme values ​​and necrosis are more advanced than those with advanced complications. It is not the complete AV block itself, but the hemodynamic basucolic Blood diffuse myocardial necrosis that affects hospital mortality.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Hüseyin Telli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Inferıor Ve Inferoposterıor Mıyokard İnfarktuslu Ve Atrıoventrıkuler Tam Bloklu Hastaların Hastane İçin Mortalıtesının Arastırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme