AKUT MEZENTER İSKEMİNİN PROGNOZUNUN BELİRLENMESİNDE PREOPERATİF NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ ETKİNLİĞİ

MEHMET AYKUT YILDIRIM, MEHMET METİN BELVİRANLI, MUSTAFA ŞENTÜRK, Kemal Deniz Ercan

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 230-234

Özet

AMAÇ:

Akut mezenter iskemi (AMİ) yaşa bağlı olarak artış gösteren ve kötü prognozu olabilen, erken tanı ve tedavide morbidite ve mortalite oranları %10 iken, tanıve tedavide gecikmelerde %100’ e kadar mortal seyreden bir akut karın hastalığıdır. Bu çalışmada amacımız AMİ’nin prognozunu göstermede son zamanlarda kullanılmaya başlanan ve birçok hastalıkta prognostik faktör olarak kullanılan Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO) etkinliğini ortaya koymaktır.

GEREÇ–YÖNTEM

Bu çalışmada 2005 - 2013 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde opere edilen ve intraoperatif olarak mezenter iskemi tanısı konulan, sonrasında patolojik olarak tanısı doğrulanan 111 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif değerlendirilmesinde periferik kandan çalışılan hemogram sonuçları tarandı. Hastalara uygulanan cerrahi işlem, patoloji raporuna göre çıkarılan barsağın bölümü ve uzunluğu, hastanede yatış süreleri, sağ kalım oranları, ek hastalığın varlığı, beyaz küre sayısı, kreatinin ve NLO değerleri belirlendi.

BULGULAR

Hayatını kaybeden hastalarda NLO ortalaması 24.77 ±10.38, yaşayanlarda 17,6±10.65 olarak bulundu.

SONUÇ

Sonuç olarak AMİ gelişen görüntüleme yöntemlerine ve laboratuvar tetkiklerine rağmen halen yüksek mortaliteye sahiptir. Erken tanı için spesifik bir laboratuvar testi yoktur. AMİ şüphelenilen hastalarda preoperatif NLO’nın yüksek olması prognozun kötü olacağını gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut Mezenter İskemi, Nötrofil,Lenfosit,Oran

Atıf yapmak için : Ercan KD, Yildirim MA, Senturk M, Belviranlı M, Aksoy F. Prognostic Value of The Efficiency of Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Acute Mesenteric Ischemia Prognosis. Selcuk Med J 2019;35(4): 230-234
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKUT MEZENTER İSKEMİNİN PROGNOZUNUN BELİRLENMESİNDE PREOPERATİF NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ ETKİNLİĞİ
, Vol. 35 (4)
Geliş Tarihi : 22.11.2018, Kabul Tarihi : 22.11.2018, Yayın Tarihi : 03.12.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;