Akut Miyokard İnfarktüsünde Aritmi Oluşumunda Magnezyum Eksikliğinin Rolü.

Ahmet Kaya,Laika Karabulut,Mehdi Yeksan,Şamil Ecirli,Hasan Hüseyin Telli,Mehmet Polat,Hüseyin Kazancı,Süleyman Türk

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 181-191
Özeti Magnezyum (Mg2+) eksikliği digital ve diüretik alan iskemik kardiyomiyopatili hastalarda, diabetiklerde, diüretik ile tedavi edilen hipertansif hastalarda akut miyokard in-farktüsü geliştiğinde muhtemelen ortaya çıkabilir. Mg2+ eksikliğine potasyum (K) yetersizliği eşlik edebilir. Akut miyokard infarktüslü (AMİ) 37 hastada serum K+ ve Mg2+ analizleri yapılarak hipomagnezemi saptanan 7 hastanın 3'ünde ventrikül kaynaklı ritm bozukluğu tesbit edildi (%42.8). Serum Mg2+ düzeyleri normal sınırlarda olan 30 kişi-lik grupda ise, ventrikül kaynaklı ritm bozukluğu 4 (%13.3) hastada saptandı.

 

Magnesium (Mg2 +) deficiency is likely to occur when acute myocardial infarction develops in patients with ischemic cardiomyopathy, diabetics, hypertensive patients treated with diuretics and diuretics. Potassium (K) deficiency may accompany Mg2 + deficiency. In 37 patients with acute myocardial infarction (AMI), serum K + and Mg2 + analyzes were performed and in 3 of 7 patients with hypomagnesemia, ventricular rhythm disturbances were detected (42.8%). In the group of 30 people with serum Mg2 + levels within normal limits, ventricular arrhythmia was detected in 4 (13.3%) patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Aritmi Oluşumunda Magnezyum Eksikliğinin Rolü., Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme