Akut Mıyokard Infarktusunde Atrıyal Fibrilasyon Gelomi Ve Prognoza Etkısı

Hasan Hüseyin Telli,Müfid İspanoğlu,Cevat Özpınar,Mehmet Gök,Mustafa Sait Gönen,Şamil Ecirli

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 487-493
Özeti Bu Çalışma, 1988-1991 tarihleri arasuzda Selcuk Universitesi Tip Fakiiltesi Koroner Bakun irni-tesinde takip ye tedavi edilen 434 akut miyokard in-farktiislii (AMI) vak'ada sebep olan faktorleri arac-urmak amactyla _vapid,. 434 valeanin 537i (%12)7nde atriyal fibrilasyon gelicirken, bunkum 41'hide (%77)'inde Atriyal fibrilasyon (AF), AMI7iniin ilk 24 saati icinde gelisti ve 33 Yaks(' (%62) ilk iki saw icinde spontan olarak sinus Hi-mine dondii. Gecirilm4 ntiyokard infarkriisii hikayesi plan ve ya.yh vak'alarda 'nth stk oldugu goriildii (p<0.05). AF gels en vakalarda. AF gelifmeyen va-kalara gore kardivak enzin degerleri daha viiksekti (p<0.05). AF gelifen vakalarm %45'inde klinik tab-loya konjestif kalp _yennezligi (KKY) eflik ediyordtt (p<0.05). AF hastane inortalitesini arttirmakla bir-likte (p<0.05), mortaliteniX AF'nun kendisinden daha rok birlikte buhindukti Ye nekroz alanintn ge-niAginin vol actigt, hemodinamik bozuklu,@1 bagh oldugu sonticuna varildı.

 

This search was made in the coronary care unit of medical faculty of Selciik University between 1988 and 1991. 434 cases were therapied and ob-served. The aim of this research was to examine the factors which cause atrial _fibrillation and its effect on prognosis. While atrial fibrillation out of 434 cases occured in 53 patients (12%) in 41 of them (77%). AF oc-cured in Mil in the first 24 hours. Sinusal rythm re-versed spontaneously in 33 cases of (62%) in flue first two hours. In the old cases who had a preYeiosus myo-cardial infarction history it was observed that AF was more frequent and it was an important factor in the development of atrial infarction. The cardiac enzvm values were high in the cases who went in to AF as to the ones who dindn't into AF. In 24 of the patient didn't have, AF the cardiac failure were accompanying to the congestive car-diac failure. It was concluded that it was to the hemodynantic disorder which was caused by the width of necrosis area more than AF itself, despite increasing the hospital mortalty.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Hüseyin Telli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Mıyokard Infarktusunde Atrıyal Fibrilasyon Gelomi Ve Prognoza Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme