Akut Mıyokard İnfarktüsünde Ve Paroksismal Supraventriküler Taşikardide Serum Magnezyumu

Aytekin Oğuz,İsmail Şahin,Koptagel İlgün,Ömer Şentürk,Reha Erkoç

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 275-277
Özeti Bu çalışmada akut miyokard infarktüslü (Iz: 30) ve proksismal supraventriküler taşikardili (n: 30) hastaların serum Mg düzeyleri sağlıklı kontrol grubu ile (n: 20) karşılaştırddı. Ortalama serum Mg düzeyleri (mgldl) sırasıyla 1.8 ± 0.3, 1.7 ± 0.4, 1.8 ± 0.2 idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark yoktu (p>0.05). 11ipomagnezerni frekansı ise kontrol grubunda %10 (n: 2) akut miyokard in-farktüsünde %13.3 (n: 4)„wıpraventrikuler iaşikardili hastalarda %23.3 (n: 7) (p<0.05) idi. Bu sonuçlar özellikle supraventriküler taşikardilerde hipomagne-seminin önemli bir rolü olabileceğini telkin etmektedir.

 

At'this study serum Mg levels of myocardial in-farction (n: 30) and paroxysınal supraventricular tachycardia (n: 30) vere coınpared with healthy con-trol subjects (n: 20). Mean serum Mg levels (mg1d1) vere 1.8 ± 0.3, 1.7 ± 0.4, 1.8 ± 0.2 respectively. There was no staüstically significant difference among groıps (p>0.05). Frequency of hypomagnese-mia was 10% (n: 2) for the control group, 13.3% (n: 4) for patients with acute ınıocardial infarction and 23.3% (n: 7) (p<0,05 ) for patients with supraventric-ular tachycardia. These results imply that hypomag-nesemia could Alay an important role at the genesis of suprave ntricular tachycardia.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aytekin Oğuz, Göztepe SSK III. Dahiliye Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Mıyokard İnfarktüsünde Ve Paroksismal Supraventriküler Taşikardide Serum Magnezyumu, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme