Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Ayrıntılı Ekokardiyografik Değerlendirme

Zeynettin Kaya,Abdullah Tuncez,Mehmet Tekinalp,Mustafa Karanfil,Mehmet Kayrak,Kurtuluş Özdemir

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 172-176
Özeti Çalışmamızın temel amacı akut pulmoner emboli (PE) hastalarında konvansiyonel ve doku doppler ekokardiyografik parametrelerdeki farklılıkları değerlendirmektir. Tanımlayıcı ve kesitsel çalışmamıza, Ocak 2010 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akut PE tanısı konan 54 hasta ve hastalar ile benzer demografik özellikleri ve komorbiditeleri olan sağlıklı 29 gönüllü dâhil edildi. Hasta ve kontrol grubunun geleneksel iki boyutlu ve doppler ekokardiyografik verileri yanında doku doppler ekokardiyografik parametreleri kaydedildi. Hasta ve kontrol grubunda elde edilen değişkenler karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol grupları arasında demografik özellikler ve komorbiditeler açısından istatiksel farklılık yoktu. Hasta grubunda sağ ventrikül (SğV) ejeksiyon fraksiyonu (EF) belirgin düşük (46.2 karşı 60.5; P<0.001), sistolik pulomoner arter basıncı anlamlı yüksek (45 mmHg karşı 24.7 mmHg; P<0.001) ve inferior vena cava (İVC) kollaps indeksi istatiksel anlamlı düzeyde düşük (0.36 karşı 0.62; P<0.001) tespit edildi. Pulsed wave doku doppler tekniği ile değerlendirilen SğV miyokard performans indeksinin (MPİ) akut PE hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı (0.53 karşı 0.43; P<0.001), SğV E/Em oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu (6.5 karşı 5.0; P=0.04) ve SğV izovolümetrik relaksasyon zamanının anlamlı şekilde uzadığı(67msn karşı 57msn; P<0.001) tespit edildi. Özellikle SğV EF, İVC kollaps indeksi, Sm, MPİ, E/Em gibi ekokardiyografik parametreler akut PE olgularının tanısında kullanılabilecek değişkenler olarak tespit edilmiştir.

 

The main aim of the study was to evaluate differences in conventional and tissue doppler echocardiographic parameters in patient with acute pulmonary embolism (PE). Our descriptive and cross-sectional study population included 29 healthy voluntary controls and 54 patients with diagnosis of acute PE who were admitted to Selcuk University, Meram School of Medicine Hospital between January 2010 to July 2010. Two-dimensional and doppler echocardiaographic parameters, tissue doppler parameters were recorded and these parameters were compared between patient and control groups. There was not statistically significant difference between two groups with regard to demographic features and comorbidities. Right ventricular (RV) ejection fraction (EF) was detected to be significantly lower (46.2 vs. 60.5; P<0.001), whereas systolic pulmonary artery pressure was found to be significantly higher (45 mmHg vs. 24.7 mmHg; P<0.001) and inferior vena cava (IVC) collaps index was also found to be significantly lower (0.36 vs. 0.62; P<0.001) in patient group. RV myocardial performance index (MPI) values were evaluated by pulsed wave tissue doppler technique and significantly increased in acute PE group compared to control group (0.53 vs. 0.43; P<0.001). Furthermore, RV E/Em was found significantly higher (6.5 versus 5,0; P=0.04) and RV isovolumetric relaxation time (IVRT) was significantly prolonged in acute PE group compared to control group (67 msec vs.57 msec; P<0.001). Especially RV EF, IVC collaps index, Sm, MPI, E/Em can be used as different echocardiograhic parameters for the diagnosis of acute PE.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zeynettin Kaya, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Ayrıntılı Ekokardiyografik Değerlendirme, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 01.04.2013, Kabul Tarihi : 26.07.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme