Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Ayrıntılı Ekokardiyografik Değerlendirme

MEHMET TEKİNALP, ABDULLAH TUNCEZ, KURTULUŞ ÖZDEMİR, MEHMET KAYRAK, MUSTAFA KARANFİL, ZEYNETTİN KAYA

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 172-176
Çalışmamızın temel amacı akut pulmoner emboli (PE) hastalarında konvansiyonel ve doku doppler ekokardiyografik parametrelerdeki farklılıkları değerlendirmektir. Tanımlayıcı ve kesitsel çalışmamıza, Ocak 2010 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akut PE tanısı konan 54 hasta ve hastalar ile benzer demografik özellikleri ve komorbiditeleri olan sağlıklı 29 gönüllü dâhil edildi. Hasta ve kontrol grubunun geleneksel iki boyutlu ve doppler ekokardiyografik verileri yanında doku doppler ekokardiyografik parametreleri kaydedildi. Hasta ve kontrol grubunda elde edilen değişkenler karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol grupları arasında demografik özellikler ve komorbiditeler açısından istatiksel farklılık yoktu. Hasta grubunda sağ ventrikül (SğV) ejeksiyon fraksiyonu (EF) belirgin düşük (46.2 karşı 60.5; P<0.001), sistolik pulomoner arter basıncı anlamlı yüksek (45 mmHg karşı 24.7 mmHg; P<0.001) ve inferior vena cava (İVC) kollaps indeksi istatiksel anlamlı düzeyde düşük (0.36 karşı 0.62; P<0.001) tespit edildi. Pulsed wave doku doppler tekniği ile değerlendirilen SğV miyokard performans indeksinin (MPİ) akut PE hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı (0.53 karşı 0.43; P<0.001), SğV E/Em oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu (6.5 karşı 5.0; P=0.04) ve SğV izovolümetrik relaksasyon zamanının anlamlı şekilde uzadığı(67msn karşı 57msn; P<0.001) tespit edildi. Özellikle SğV EF, İVC kollaps indeksi, Sm, MPİ, E/Em gibi ekokardiyografik parametreler akut PE olgularının tanısında kullanılabilecek değişkenler olarak tespit edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Ayrıntılı Ekokardiyografik Değerlendirme
, Vol. 29 (4)
Geliş Tarihi : 01.04.2013, Kabul Tarihi : 01.04.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;