Akut Solunum Yetmezliği Bulunan Hastalarda Bıpap Ve Bıpap + Psv Solunum Modlarının Alveolar Gaz Değişimi Ve Hemodinami Üzerine Etkisi Akut Solunum Yetmezliğinde Bıpap Ve Bıpap+psv

Hale Borazan,Ender Gedik,Mehmet Özcan Ersoy

  •  Yıl : 2006
  •  Cilt : 22
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 119-126
Özeti Amaç: Bu çalışmada akut solunum yetersizliğinde, BIPAP ve BIPAP + PSV modlarının alveolar gaz değişimi ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 50 olgu, sedatize edilerek, ventilator ile solutuldu. Olgulara ilk 6 saat BIPAP, sonraki 6 saat BIPAP + 10 cmH2O PSV uygulandı. Veriler; ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH), inspiratuar basınç (Pinsp), pik basınç (Ppeak), plato basınç (Pplato), ortalama basınç (Pmean), minimum basınç (Pmin), PEEPi, toplam dakika hacmi (MVtop), spontan solunum dakika hacmi (MVspo) ve oranları, toplam solunum frekansı (ftop), spontan solunum frekansı (fspo) ve mekanik ventilasyon frekansı (fmek), inspiryum ve ekspiryum soluk hacimleri (VTinsp, VTeksp), rezistans, kompliyans, arteriyel kan gazı değerleri, FiO2 düzeyleri ve Horovitz ‹ndeksi (PaO2/FiO2) yapay solunumun başlangıcında (T1), ilk 6 saat BIPAP ventilasyonu sonunda (T2) ve sonraki 6 saat BIPAP + 10 cmH2O PSV uygulamasının sonunda (T3) kaydedildi. Bulgular: Olguların hemodinamik verileri, Ppeak, MVtop, VTinsp, VTeksp, havayolu rezistansı, kompliyansı, PaCO2, SaO2 ve PaO2 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. BIPAP + PSV ventilasyonu ile Pinsp azalırken, Pmean, spontan solunum sayısı ve toplam spontan dakika hacim artışı anlamlıydı (p<0.05). Arteryel kan gazı analizinde, BIPAP + PSV ventilasyonu ile olguların FiO2 düzeyleri azalırken, Horovitz indeksi değerleri arttı (p<0.05). Sonuç: BIPAP modunun ve 10 cmH2O PSV eklenmesinin oksijenizasyonu olumlu etkilediği sonucuna ulaşıldı. Bileşik ventilasyonun homojen alt gruplarda ve uzun süreli ventilasyonda etkilerinin çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Aim: In this study, the aim is to determine the effects of BIPAP on alveolar gas exchange and haemodynamics over BIPAP + PSV mode in acute respiratory failure. Material and method: After sedation, 50 patients with acute respiratory failure were ventilated. BIPAP was preferred for first six hours and 10 cmH2O PSV was added on BIPAP for the second six hours. Mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR), inspiratuar pressure (Pinsp), peak pressure (Ppeak), plato pressure (Pplato), mean pressure (Pmean), minimum pressure (Pmin),intrinsic PEEP (PEEPi,) total minute volume (MVtop), spontaneous minute volume (MVspo) and ratios, total frequencies (ftop), spontaneous frequency (fspo) and ventilatuar frequency (fmek), inspirium ve expirium tidal volumes (VTinsp, VTeksp), resistans, complians, arteriel blood gases values, FiO2 values and Horovitz ‹ndex (PaO2/FiO2) were recorded at, T1: initiation of ventilation, T2: end of the BIPAP ventilation, T3: end of BIPAP + PSV ventilation. Results: There was no statistically difference in haemodynamic data, Ppeak, MVtop, VTinsp, VTeksp, airway resistance, compliance, PaCO2, SaO2 ve PaO2 values. The increase in spontaneous respiratory rate and decrease in Pinsp with BIPAP + PSV mode was statistically significant (p<0.05). Arterial blood gas analysis with BIPAP + PSV ventilation, FiO2 levels were reduced while Horovitz index values were increased (p<0.05). Conclusion: BIPAP and adding 10 cmH2O PSV provide positive effects on oxygenation. We think that the effects of this kind of hybrid ventilation should investigate at homogenous subgroups and long term ventilation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hale Borazan, SÜ Meram Tıp Fak Meram Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Solunum Yetmezliği Bulunan Hastalarda Bıpap Ve Bıpap + Psv Solunum Modlarının Alveolar Gaz Değişimi Ve Hemodinami Üzerine Etkisi Akut Solunum Yetmezliğinde Bıpap Ve Bıpap+psv, Araştırma makalesi,
, Vol. 22(3)
Geliş Tarihi : 17.02.2006, Kabul Tarihi : 24.05.2006
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme