Akut Zona Zoster Nevraljisinde Tens İle Diadinamik Akımların Etkilerinin Karşılaştırılması

Osman Cem Türeli,Hasan Oğuz,Önder Kayhan

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 98-105
Özeti Akut dönemde, TENS ve diadinarnik (DD) akımların etkinliğini değerlendirmek amacıyla, bu çalışmaya 30 zona zoster nevraljili hasta alındı. Olgular rastgele yöntemle, TENS ve DD ile tedavi edilenler olıwk üzere haftada beş, toplam on seans tedavi yapıldı. Ilk gruba her seansda 30 dakika konvansiyonel tipte TENS, DD grubuna ise üçer dakika difaze fiks ve long period modülasyonları uy-gulandı. Ağrı düzeyleri vizüel sayısal skala, ve yüz skalası kullanılarak değerlendirildi,. Her iki tedavi yöntemi de üçüncü seansdan itibaren ağrı üzerine ileri derecede etkili oldu (p<0.001). Vizüel sayısal skalaya göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı halde, yüz skalaszna göre iki grup karşılaştırıldığında, tedaviden sonra üç ay süreyle yapılan kontrollerde, TENS diğerine istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde üstünlük gösterdi. iki grupta da istenmeyen yan eskiye rastlanmadı.

 

Thirty patients having acute herpetic neuralgia were admitted to this stucly. The patients were divided inio iwo groups randomly. One of the group was ireated with TENS while the other was treated with diadynamic (DD) currents. Both groups were received their treatments once a day or 5 times a week for two weeks. One group received convenlional type TENS for 30 minutes a day. The other group received diphase fix and long period modulations at 3 minutes intervals totalling 6 minutes a day. Roth therapeutical procedures started ta be effective significantly after their third session (p<0.001). Roth therapy found to be equally effective al the end of tenth session. Ilowever, during 3 months follow-up period TENS was found to be significanily rnore effective than DD current (p<0.05) according to fare scale. This difference observed between the groups weren't clear in visual analogy scale. The side effectes of both t•eatment weren't observed arnong the patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Cem Türeli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Zona Zoster Nevraljisinde Tens İle Diadinamik Akımların Etkilerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme