Alkalen Refı,ü Gastrit'in Önlenmesınde Sukralfatın Rolü

Şakir Tavlı,Şakir Tekin,İrfan Tunç,Yüksel Tatkan,Mikdat Bozer,Lema Tavlı

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 37-43
Özeti 20 adet köpekte alkalen reflü gastrit oluşturulup 2. günden itibaren 10 deneğe 200 mglkglgün sükralfat 60 gün süreyle verildi. Diğer 10 denek ise kontrol grubu olarak bırakıldı. iki ay sonra tüm de-neklere total gastrektomi yapılarak mide mukozası lezyon skoru, histopatolojik tetkik, gastrit dereceleri, mast hücre konsantrasyonu, mide pH'sı, antral ve pilorik mukoza kalınlığı değerlendirildi. Sonuçlar Student t testi ile karşılaştırıldı. Sükralfat kullanımı ile alkalen reflü gastrit skorlarının azaldığı tespit edildi.

 

Alkaline reflux gastritis has been formed in 20 dogs. 10 of them received 200 mgikg1day sucralfate for 60 days and the others formed control group. We performed total gastrectomy to alt dogs after 2 months and gastrit mucosal lesion score, histopatho-logic results, degree of gastritis, mast cell concentra-don, gastrit pll, and thickness of antral and pyloric mucosa were evaluated. Comparisons of the results were made with Student's t-test. We concluded that alkaline reflux gastritis score was decreased in sucralfate group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şakir Tavlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Alkalen Refı,ü Gastrit'in Önlenmesınde Sukralfatın Rolü, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme