Allerjik Astma Ve Rinitli Hastalarda El Tercihi

Ünal Şahin,Mehmet Ünlü,Mustafa Demirci,Ahmet Akkaya,Murat Yarıktaş

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 83-88
Özeti Allerji ve el tercihi arasında ilişki olduğu hakkında literatürde çelişkili çalışmalar vardır. Bu çalışmada, allerjik has­ talıklarla el tercihi arasında ilişki olup olmadığı kontrol grubuyla karşılaştırılarak değerlendirildi. Allerjik hasta grubu (59 astma, 50 rinit, 41 astma+rinit; toplam 150) ve sağlıklı kontrol grubunun (81 olgu) el tercihleri, Oldfied’in Edin- burgh el tercihi anketi ile belirlendi. Hasta ve kontrol grubunda sol elini kullanma oranı sırasıyla, %10.7 ve %9.9 olarak belirlendi ve istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark saptanmadı. Kontrol grubunda sol elini kullanma oranı kadınlarda %9.4, erkeklerde %10.7, hasta grubunda ise kadınlarda %10.3, erkeklerde %11.3 olarak be­ lirlendi. Kontrol ve hasta grubundaki kadın ve erkek olguların el tercihleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hasta grubu, IgE düzeyi yüksek olan allerjik hastalar (n=114) ve IgE düzeyi yüksek olmayan allerjik hastalar (n=36) diye ikiye ayrıldı. IgE düzeyi yüksek olan grupta sol elini kullanma oranı % 10.5, IgE düzeyi yüksek ol­ mayan grupta ise % 11.1 olarak belirlendi ve her iki grup arasında el tercihi açısından anlamlı fark saptanmadı. Sol elini kullanma sıklığı allerjik astma, allerjik rinit ve allerjik astma+rinitli olgularda sırasıyla, %8.5, %12 ve %12.2 olarak belirlendi ve her üç grup arasında el tercihi yönünden anlamlı farklılık yoktu. Sonuç olarak, allerjik astma ve rinitli olgularla kontrol grubu arasında el tercihleri yönünden anlamlı farklılık saptanmamıştır.

 

Reports have shovvn opposing results for proposed associations betvveen left-handedness and allergic diseases. İn this study we compared the distribution of right- and left-handers in a group of allergic patients and a control population with a Similiarsex and age distribution. The study (59 asthma, 50 rhinitis, 41 asthma+rhinitis; total 150 patients) and control (81 hospital personels and patients' relatives) groups were given a questionnaire that inc- luded a modified version of the Oldfield's Edinburgh Handedness Inventory. The frequency of left-handedness (LS<0) in the study and control population were 10.7%, 9.9%, respectively and there was no difference betvveen two groups, statistically. The percentage of left-handers was 10.7 % in males and 9.4 % in females for the control group and 11.3 % and 10.3 % in males and females, respectively, in the study group. The distribution of han­ dedness was similiar in two sexes, vvithin the control and patient groups. Allergic patients were divided into two groups according to IgE-mediated (n=114) or non-lgE mediated (n=36). The percentage of left/handers in IgE me- diated and non-lgE mediated vvere 10.5%, 12%, respectively. There was no difference in the incidence of left- handedness among these two groups. There was also no difference in the percentage of left-handers in the al­ lergic asthma (8.5%), allergic rhinitis (% 11.1) and allergic asthma+rhinitis (12.2%) patients. As a result, There was no significant association determined betvveen the groups of allergic asthma/ rhinitis and control groups as the incidence of hand preference.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ünal Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Allerjik Astma Ve Rinitli Hastalarda El Tercihi, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(2)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme