Allerjik Rinit Hayvan Modeli Ve Balın Allerjik Rinit Üzerinde Tedavi Edici Etkisi

Seda Türkoğlu Babakurban,Erkan Yurtcu,Selim S Erbek

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 138-140
Özeti Allerjik rinit hastalığının patofizyolojisinin açıklanması ve tedavisinde kullanılabilecek alternatif etken maddelerin bulunabilmesi amacıyla çeşitli hayvan modelleri geliştirilmiştir. Literatürde alerjik rinit semptomlarını iyileştirmeye yönelik kullanılan maddelerden biri de baldır. Balın bu etkiyi gerçekleştirme mekanizması henüz açıklanamamıştır. Bu çalışmada allerjik rinit hastalığı modelini sıçanlar üzerinde oluşturup, allerjik rinit hastalığı tedavisinde balın etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. 6 adet sıçandan 0.5 cc venöz kan alındıktan sonra allerjen olarak 25 µg ovalbumin, 2.5 mg alüminyum hidroksit distile su içinde 0, 7, ve 14. günlerde intraperitoneal yolla sıçanlara verilerek sensitizasyon sağlandı. Bir hafta sonra 7 gün boyunca her bir nazal pasaja 50 mikrogram ovalbumin intranazal yoldan verilerek alerjik rinit semptomlarının ortaya çıkışı sağlandı. Deney başlangıcındaki ve sonundaki serum IgE değerleri spektrofotometrik olarak belirlendi. İntranazal ovalbumin verilmeden 30 dakika önce 3 adet sıçana 1 gr/kg dozunda bal su ile karıştırılarak gavaj yoluyla verildi. 7. günün sonunda intranazal ovalbumin çözeltisi verildikten sonra bal verilen grup ile bal verilmeyen grup arasında hayvanların burun kaşıma ve hapşırıkları 10 dk izlenerek sayılıp, gruplar arasında karşılaştırıldı. Bal verilen grupta kaşıntı skorları ve hapşırık skorları daha düşük saptandı, ancak bu fark istatiksel anlamlı değildi (p=0,513; p:0,127). İki grup arası serum total IgE değerleri arasında istatistiksel anlamlılık tespit edildi (p=0.046). Ovalbumin kullanılarak sıçanlarda 1 ay içinde alerjik rinit modeli oluşturulabilmektedir. Balın serum IgE düzeyinde yaptığı değişiklik ve alerjik rinit semptomları üzerindeki etkisi nedeniyle allerjik rinit tedavisinde diğer tedavilere alternatif veya ek bir tedavi olabileceği ve bu ön çalışmadan yola çıkarak daha ileri çalışmalar yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Numerous animal models are developed in order to describe pathophysiology of the allergic rhinitis and to find alternative treatment. One of the substances used in the literature to improve the symptoms of allergic rhinitis is honey. Mechanisms of honey to accomplish this effect have not yet been explained. In this study, the aim was creating allergic rhinitis in rats, and evaluating the efficacy of honey in the treatment of allergic rhinitis disease. 0.5 cc venous blood sample was taken from 6 rats. To provide sensitization, 25 µg ovalbumin, dissolved in 2.5 mg aluminum hydroxide, was injected to rats via intraperitoneal way on 0,7, and 14th days. After one week, to give rise the symptoms of allergic rhinitis, 50 µg ovalbumin were given intranasal during 7 days. 30 minutes before giving intranasal ovalbumin, 1gr/kg honey dissolved in the water was given by gavage. At the beginning and end of the experiment, serum IgE levels were determined by spectrophotometry. On the last day of the experiment the number of itching nose and sneezing of rats was counted for 10 min and compared between two groups. Itching nose and sneezing scores were lower in the honey-treated group, but this difference was not statistically significant (p= 0.513; p= 0.127). Statistical significance was found between serum total IgE levels between the two groups (p= 0.046). Allergic rhinitis model in rats using ovalbumin can be achieved within 1 month. Honey changed the serum IgE levels and symptoms of allergic rhinitis. Due to the these results of preliminary study , honey can be an alternative treatment besides other treatment modalities for allergic rhinitis and further studies can be done in the future.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Seda Türkoğlu Babakurban, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Babakurban TS, Yurtcu E, ERBEK SS.Allerjik Rinit Hayvan Modeli ve Balın Allerjik Rinit Üzerinde Tedavi Edici Etkisi, SELCUK MED J 2015;31(4): 338-340.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Allerjik Rinit Hayvan Modeli Ve Balın Allerjik Rinit Üzerinde Tedavi Edici Etkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(4)
Geliş Tarihi : 21.04.2015, Kabul Tarihi : 09.06.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme