Altı Farklı Yüz Bölgesinden Epidermis, Dermis Ve Toplam Cilt Kalınlıklarının Ölçümü

Skin thicknesses of face regions

Pembe Oltulu,Mahmut Tekecik,Zulal Taflioğlu Tekecik,Fahriye Kilinç,Bilsev İnce

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 38
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 210-215
Özeti

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüzün altı farklı bölgesinin epidermis, dermis ve toplam deri kalınlıklarının belirlenerek cilt kalınlığı haritası oluşturmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Yaşları 30-80 arasında değişen 90 kadın ve 90 erkek hastanın yüz derisi, saçlı deri, alın, yanak, kulak, burun ve dudak bölgelerinden 9-10 mm sağlıklı doku içeren örnekler retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Örnekler incelendi ve ışık mikroskobu altında mikrometre ile epidermis ve dermiş kalınlıkları ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan 90 kadın katılımcının 6 yüz bölgesinin epidermis kalınlıkları 65,91±14,44 µm ile 120,91 ±44,74 µm, dermis kalınlıkları 1150±217,43 µm ile 1498,33±388,56 µm ve toplam deri kalınlıkları 1234,83± 217,6 µm ve 1599,33±492,2 µm idi. Çalışmaya alınan 90 erkek katılımcının 6 yüz bölgesinin epidermis kalınlıkları 79,08±13,88 µm ile 122,75±32,5 µm, dermis kalınlıkları 1106,66±389,82 µm ile 1942,5±464,06 µm ve toplam deri kalınlıkları 1756±503,75 µm ve 2022,5±460,24 µm arasında bulundu.

Sonuç: Kadın hastalarda en ince epidermis saçlı deriden, erkek hastalarda ise en ince epidermis yanaktan ölçüldü. En kalın epidermis kadın ve erkek hastalarda üst dudak üstü bölgedeydi. Ancak dermiş kalınlığının en ince ve kalın olduğu bölgeler cinsiyete göre farklılık gösterdi. Daha ileri çalışmalarda, daha çok merkezli, çok ırklı materyaller kullanılarak yüzün daha fazla alt birime bölünmesiyle yüz derisi kalınlığının tam bir haritası elde edilebilir.

 

Aim: The aim of this study was to map the skin thickness by determining the epidermis, dermis and total skin thickness of six dif ferent regions of the face.

Patients and Methods: Samples containing 9-10 mm of healthy tissue from the facial skin, scalp, forehead, cheek, ear, nose and lip regions of 90 female and 90 male patients aged between 30 and 80 years were retrospectively included in the study, and epidermis and dermis thicknesses examined with a micrometer under a light microscope.

Results: Epidermis thicknesses of 6 facial regions of 90 female participants included in the study were between 65.91±14.44 μm and 120.91±44.74 μm, dermis thicknesses were between 1150±217.43 μm and 1498.33±388.56 μm, and total skin thicknesses were between 1234.83±217.6 μm and 1599.33±492.2 μm. Epidermis thicknesses of 6 facial regions of 90 male participants included in the study were between 79.08±13.88 μm and 122.75±32.5 μm, dermis thicknesses were between 1106.66±389.82 μm and 1942.5±464.06 μm, and total skin thicknesses were between 1756± 503.75 μm and 2022.5±460.24 μm.

Conclusion: In the female patients, the thinnest epidermis was measured on the scalp and the thinnest epidermis in the male patients was measured on the cheek. The thickest epidermis was on the upper lip in the male and female patients. However, the regions with the thinnest and thickest dermis thicknesses differed according to gender. In further studies, a full map of facial skin thickness can be obtained by dividing the face into more subunits using more multicentre, multiethnic materials.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Pembe Oltulu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Patoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Oltulu P, Tekecik M, Taflioglu Tekecik Z, Kilinc F, Ince B. Measurement of Epidermis, Dermis, and Total Skin Thicknesses from Six Different Face Regions. Selcuk Med J 2022;38(4): 210-215

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Altı Farklı Yüz Bölgesinden Epidermis, Dermis Ve Toplam Cilt Kalınlıklarının Ölçümü, Araştırma makalesi,
, Vol. 38(4)
Geliş Tarihi : 06.12.2022, Kabul Tarihi : 08.12.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme