Alumınyum Sulfatın Insan Perıferal Kan Lenfosıt Kulturlerınde Mıkronukleus Uyarımı Uzerıne Etkıler

Aynur Acar,Hatice Gül Dursun,Ferhan Paydak

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 139-144
Özeti Mevcut caltimada; genii hir kulantm alanina sahip olan aliiminyum sultann mutajenik etkikrini incelemek amaciyla 10 kn ye 10 erkek olgunun Stan-dart metodlarla hazirlanmii lenfosit kiiltiirlerine 10, 20 ve 40 pgirn1 konsantrasyonunda aliiminyum sulfa! soliisyonu ilave edilmic ye degerler kontrol gruhu ile karirlaittrilmtittr. Sonucta laz ye erkek olgulartn kontrol ve aliiminyum siilfat ile muamele edilmii kiil-tiirlerinde gozlenen ortalama mikronukleus (MN) degerleri arastndaki Parkin istatistiksel olarak einem-li bulunmuitur (PADS). Toplam 20 al-guda ise konsantrasyon gruplarinda gozlenen or-. talarna MN deg erlerinin, kontrol grubunda gozlenen ortalama MN degerinden Onemli derecede yiiksek oldugu tespit edilmiitir (P<0.005).

 

In this study, aluminium sulphate solutions at 10, 20 and 40 pgInil of the concentrations were added to the lymphocyte cultures from ten female and ten male subjects by standard protocols to examination the mutagenic effect of aluminium sulphate. have a wide usage. The obtained data were then compared to that of control group. Consequently, it was found that the difference between the mean micronucleus (MN) values in controls and aluminium sulphate-treated cultures from the female and male subjects was not to he statistically significant (P>0.05). Ar total twenty subjects, it was observed that the mean MN value from concentration groups are con-siderably higher than the mean MN value from cont-rol group (P<0.005).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aynur Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Alumınyum Sulfatın Insan Perıferal Kan Lenfosıt Kulturlerınde Mıkronukleus Uyarımı Uzerıne Etkıler, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme