AMATOR BOKSORLERDE ISITSEL VE GORSEL UYARILMIS KORTIKAL CEVAPLAR

RECEP AYGÜL, ORHAN DEMİR, Nurhan İlhan, BÜLENT OĞUZ GENÇ

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-49
52 amatör hoksorde gorsel ye 4itsel tryartlmq kortikal cevaplar kaydedildi. Klinik diizeyde 2 bok-siirde horizontal nistagmus, 2 bokseirde gOz kapah one yiiriiyiiste giivensizlik, I boksorde psikotik re-aksiyon tespit edildi(%9.8).GOrsel tryarrlmq po-tansiyelkrde patoloji tespit edilemedi. 4itsel uya-rrInn§ potansiyel incelemesinde V.dalgarzin latansi 3 boksorde patolojik ol4ude uzamq olarak hulundu. Brr hulgula• kronik t•avmatik ansefalopati sendromu hiyomekanigi ile ilgili literatiir bilgileriyle tartspldr. Ural-ding potansiyel incelemelerinin kronik trav-matik ansefalopati sendromunun erken donemde saptanmasrna katkisznin olanuyacagt kanzszna va-rzldr.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AMATOR BOKSORLERDE ISITSEL VE GORSEL UYARILMIS KORTIKAL CEVAPLAR
, Vol. 12 (1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;