Amatör Boksörlerde Nörolojik, Elektroansefalografik Ve Vestibüler Araştırma

Orhan Demir,Nurhan İlhan,Süleyman İlhan,Bülent Oğuz Genç

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 273-284
Özeti 47 amatör boksörde nörolojik, elektroansefalografik ve minimal denge testlerini içeren test bataryası ile vestibüler inceleme yapıldı. Klinik düzeyde nörolojik bir bulgu elde edilemeyen olguların % 38.29'unda elektroansefalografide(EEG) disritmi görüldü. Bu bulgu literatür bilgisi ile uyumlu idi. Vestibüler testlerde sağ labirentte belirgin olmak üzere vestibüler duyarlılıkta azalma bulguları elde edildi. Bu bul-gular kronik travmatik ansefalopati sendromu (yumruk sarhoşluğu) biyomekaniği ile ilgili literatür bilgileriyle tartı-şıldı. Vestibüler testlerin bu sendromun henüz subklinik düzeyde saptanması yönüyle ve erken uyarı için önemli olabileceği kanısına varıldı.

 

Vestibular examination was performed on 47 amateur boxers with a test battery including neurological, electroencephalographic and minimal balance tests. Dysrhythmia was observed on electroencephalography (EEG) in 38.29% of the patients in whom no neurological finding could be obtained at clinical level. This finding was consistent with the literature information. Vestibular tests showed signs of decreased vestibular sensitivity, which was evident in the right labyrinth. These findings were discussed with the literature on biomechanics of chronic traumatic encephalopathy syndrome (fist drunkenness). It was concluded that vestibular tests may be important for the detection of this syndrome at a subclinical level and for early warning.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Orhan Demir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Nöroloji
Eposta : odemı[email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Amatör Boksörlerde Nörolojik, Elektroansefalografik Ve Vestibüler Araştırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme