Amebıasıslı Ve Giardıasislı Hastalarda Barsak Bakterıyel Florasının De 6erlendirilmesı

Emel Türk Arıbaş,Mehmet Bitirgen,Mehmet Özcan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 157-160
Özeti Bu çalışmada ishalli 147 hastanin gotta ornegi patojen protozoon yoniinden degerlendirildi. Otuz-bir ornekte patojen protozoon saptandt, bunlartn 20'si Entanzobea histolytica (E. hisiolytica) ye 117 Giardia lamblia (G. lamblia) idi. Gaita ornekkri pa-tojen non-patojen bakterikrin izolasymu kin bakteriyolojik yOtukn incelendi. Patojen protozoon pozitif olan Urneklerin yalnizra ikisinde patojen bak-teri edildi ye istatistiksel olarak anlamsiz bit-hindu. Patojen intestinal protozon bulunan pita Or-neklerinde Escherichia coli (E. coil) amp gdzIendi ye bit ariq isiatistiksel olarak anlanalt buhtndu.

 

In this study, stool samples of 147 patients with diarrhea were examinated for pathogen protozoa. Pathogen protozoa were detected in 31 of stool samples: These were identified as Entamobea his-tolytic: (E. histolytica) in 20 and as Giardia latnblia (G. lamblia) in 11„5tool samples were examined for isolation of pathogenic and non-pathogenic bacteria by using bacteriological methods. Pathogen bac-teria in 2 also were isolated from the samples yi-elded positive for pathogen protozoa and this was found to be statistically in significant. The inc-reasing E. coli in stool samples with pathogen in-testinal protozoa were observed and that increase was found to be statistically significant.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emel Türk Arıbaş, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Amebıasıslı Ve Giardıasislı Hastalarda Barsak Bakterıyel Florasının De 6erlendirilmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme