AMEBIASISLI VE GiARDIASiSLI HASTALARDA BARSAK BAKTERIYEL FLORASININ DE 6ERLENDiRiLMESI

EMEL TÜRK ARIBAŞ, MEHMET BİTİRGEN, Mehmet Özcan

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 157-160
Bu çalışmada ishalli 147 hastanin gotta ornegi patojen protozoon yoniinden degerlendirildi. Otuz-bir ornekte patojen protozoon saptandt, bunlartn 20'si Entanzobea histolytica (E. hisiolytica) ye 117 Giardia lamblia (G. lamblia) idi. Gaita ornekkri pa-tojen non-patojen bakterikrin izolasymu kin bakteriyolojik yOtukn incelendi. Patojen protozoon pozitif olan Urneklerin yalnizra ikisinde patojen bak-teri edildi ye istatistiksel olarak anlamsiz bit-hindu. Patojen intestinal protozon bulunan pita Or-neklerinde Escherichia coli (E. coil) amp gdzIendi ye bit ariq isiatistiksel olarak anlanalt buhtndu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AMEBIASISLI VE GiARDIASiSLI HASTALARDA BARSAK BAKTERIYEL FLORASININ DE 6ERLENDiRiLMESI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;