Ameliyathanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinde Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Depresyon

Ameliyathane Çalışanlarında Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Depresyon

Muhammet Emin Naldan,Ali Karayağmurlu,Murat Yayık,Muhammet Ali Arı

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 152-158
Özeti

\n ÖZET

\n

\n Amaç: Bu çalışmada ameliyathanede çalışan sağlık personellerinin tükenmişlik, mesleki doyum , depresyon belirti düzeylerini ve bunları etkileyen sosyodemografik özellikleribelirlemek amaçlanmıştır.

\n

\n Gereç ve yöntemler: Araştırmanın örneklemini, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde çalışan anestezi doktoru, cerrahi hemşire, anestezi teknisyeni olmak üzere toplam 230 kişi oluşturmuştur.Çalışmada, Sosyodemografik Veri Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği( MTÖ), Minnesota Doyum Ölçeği (MDÖ)ve Beck Depresyon Envanterini (BDE) doldurmaları katılımcılardan istendi.

\n

\n Bulgular: Haftada 60 saatin üzerinde çalışan ameliyathane personelinde  Duygusal Tükenme(DT), Duyarsızlaşma (D)ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) puanları anlamlı biçimde daha yüksek, Kişisel Başarı(KB) puanları düşüktü.(p<0.05 )Üniversite hastanesinde çalışanların DT,BDE  ve D puanları anlamlı derecede yüksek bulundu.(p<0.05 )Doktorların DT ve D puanları,  yüksek bulundu. ( p<0.05) Çalışanların BDE  ile MDÖ ve KB  ölçek puanları  arasında  negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu;  DT ve D alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu.(p<0.05 )

\n

\n  

\n

\n Sonuç: Hastalara etkili, doğru ve hızlı müdahale gerektiren yoğun iş baskısı altındaki bir birim olan ameliyathane çalışanlarının ruh sağlıklarını ve çalışma koşullarını değerlendirip, çalışanların iş baskısı ve yükünü azaltmak, ruh sağlığını koruyarak işlevselliğini artırarak hizmet kalitesinin artması açısından faydalı olacaktır.

\n

 

\n ABSTRACT

\n

\n  

\n

\n  

\n

\n Aim : In this study, it was aimed to determine burnout, occupational satisfaction, depression symptom levels and sociodemographic characteristics affecting health personnel working in the operating room.

\n

\n Patients and Methods:The sample of the study consisted of a total of 230 people, including an anesthesiologist, a surgical nurse and an anesthesia technician working in the Erzurum Regional Training and Research Hospital and Atatürk University Medical Faculty Hospital. In the study, the Sociodemographic Data Form, Maslach Burnout Inventory , Minnesota Satisfaction Scale  and Beck Depression Inventory were requested from participants

\n

\n Results:Emotional Exhaustion , Desensitization  and Beck Depression Inventory  scores were significantly higher and Personal Achievement scores were lower in operating room personnel working more than 60 hours a week (p <0.05). Desensitization scores were found to be significantly higher (p <0.05). Doctors' Emotional Exhaustion   and Desensitization scores were high. (p <0.05). There was a significant negative correlation between the Beck Depression Inventory  and the Minnesota Satisfaction Scale  and Personal Achievement scale scores of the employees; There was a significant positive correlation between the mean scores of the Emotional Exhaustion   and Desensitization subscales (p <0.05)

\n

\n Conclusion:The operating room, which is a unit under intensive work pressure that requires effective, accurate and rapid intervention, will be useful in evaluating the mental health and working conditions of employees, reducing the work pressure and burden of employees and increasing the quality of service by increasing mental health and functioning.

\n

\n  

\n

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Muhammet Emin Naldan, Erzurum BEAH Sağlık Bilimleri Üni. Tıp Anestezi ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Naldan ME, Karayağmurlu A, Yayık M, Arı ME. Ameliyathanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Depresyon. Selcuk Med J 2019;35(3): 152-158.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ameliyathanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinde Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Depresyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 35(3)
Geliş Tarihi : 12.12.2018, Kabul Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme