Anestezi İdamesinde Midazolamın İki Farklı Yöntemle Kullanımı Ve Flumazenilin Uyanmaya Etkileri

Ali Borazan,Selmin Ökesli,Ateş Duman,Cemile Öztin Öğün

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 57-62
Özeti Çalışmaya batın cerrahısı ameliyatı geçirecek ASA 1-Il 40 hasta alındı. Hastalar rasgele iki gruba ayrıldı. Anestezi idamesinde midazolam 0.1mg/kg bolus (grup 1) (n=20) ve 0.1mg/kg/saat sürekli infüzyon şeklinde (grup 10 (n=20) iki farklı yöntemle uygulanarak hemodinamik parametrelere etkileri araştırıldı. Postoperatif kullanılan flu-mazenilin her iki gruptaki uyanma ve hemodinarniye etkileri de karşılaştırıldı. Tüm algulara 1M 0.07mg/kg mi-dazolam+0.5rrıg atropin ile premedikasyon uygulandı. İndüksiyonda iv 0.3mg/kg midazolam, 0.5mg/kg atracurium, idamede her iki grupta %50N20+%502 ve iv lmg/kg meperidin kullanıldı.İndüksyondan 1 dakika sonra, entübasyon sonrası, cerrahi insizyon ve peroperatif 10 dak. ara ile SAB, DAB, KAH kaydedildi. Sp02 sürekli iz-lendi. Ekstübasyondan 1 dakika sonra Uyanıklık/Sedasyon Değerlendirme Skalası ile uyanma skorlan saptandı. İl/ 0.2mg flumazenil verildi. Daha sonra 1 'er dakika ara ile skor 1 oluncaya dek 0.1mg dozda flumazenil tek-rarlandı. istatistiksel değerlendirmede Student's t testi kullanıldı (p<0.05 anlamlı kabul edildi). Hemodinarnik bul-gular her iki grupta stabil seyretti, Grup Ilide kullanılan total midazolam dozu anlamlı düşük bulundu ve hastalar daha hızlı uyandılar. Genel anestezi idamesinde fraksiyone bolus veya sürekli infüzyon midazolam yeterli ve stabil anestezi sağlamaktadır. Liyarırrıanın daha hızlı gerçekleşmesi ve midazolam total dozunun anlamlı düşük olması nedeniyle anestezi idamesi için infüzyon midazolam yönteminin tercih edilmesini önermekteyiz.

 

40 ASA I-II patients undergoing abdominal surgery were included in the study. They were randomly allocated into two groups. Midazolam was used for maintenance. Group 1 (n=20) recieved iv 0.1mg/kg bahis increments as needed while group Il (n=20) recieved 0.1mg/kg/hr continious infusion. The effects on hemodynamics was stu-died. The effects of postoperative flumazenil on emergence and hemodynamics were alsa evaluated. Ali patients were premedicated with 1M 0.07mg/kg midazolam+0.5mg/kg atropine. 0.3mg/kg midazolam, 0.5mg/kg atracurium was used for induction. Maintenance was supplemented with 50%02+50%N20 and iv 1mg/kg meperidine in both groups. The SAB,DAP,HR were recorded at the first minute after induction, intubation, incision and every 10 mi-nutes perioperatively. Sp02 was monitored continiously. One minute after extubation the alertness was assesed with the Alertnes-Sedation Scale and iv 0.2mg flumazenil was giyen. Flumazenil was repeated every minute until the score became 1. Student's t test was used for analysis (p<0.05 was considered as significant). The he-modynamic parameters were stable in both groups. The total midazolam dose was sigificantly lower and emer-gence was more rapid in group Il. Either incremental bahis or infusion midazolam provides stable and sa-tisfactory anaesthesia maintenance. Because of lower midazolam dosage and more rapid emergence, the infusion method is more preferable.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Borazan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Anestezi İdamesinde Midazolamın İki Farklı Yöntemle Kullanımı Ve Flumazenilin Uyanmaya Etkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(2)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme