Antibiyotiklerin Etkisinin Ultrasonla Güçlendırılmesı

Fuat Yöndemli,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 304-307
Özeti Kontamine yaralarda antibiyoliklerle kombine edilen ultrason uygulaması sonucu, antibakieryal etkinin çeşitli yayınlara göre 1.7-10.8 misli arttığı rapor edilmektedir. Ultrasonun, kernoterapöıik ajanın mikroorganizrna duvarıyla daha çok temasa gelmesini sağlayarak etkili olduğu düşünülmektedir. 1 14 derlemede konuyla ilgili olarak Doğu Blokunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

 

Some authors reporied that antibacterial effect increases 1.7 to 10.8 times, when antibiotics are used logether with ultrasound in the contaıninated injuries. It has been suggesıed that the ultrasound may increase the antibacierial effect, when the antibacterial drug gets in iade rnore with the microbial cell membrane I'n this review, investigations vere carried out about this subject in the Lastern Mack Countries.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fuat Yöndemli, selçuk üniversitesi Meram Tıp fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Antibiyotiklerin Etkisinin Ultrasonla Güçlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme