Antısosyal Kısılık Bozuklugunda Duygusal Algılamanın Lateralızasyonu

Aytekin Sır,Mustafa Özkan,Ahmet Ataoğlu,Kutlu Kanberoğlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 495-498
Özeti Antisosyal ki§ilik bozuklugu(psikopatisi) bu-lunan bireylerde, duygulartn ifadesinde ve algilarnasincia dominant olan sag hemisfer fonk-siyonlartnin nastl etkilendigini araitirmak kin bu caltima yaptImifttr. salt ma DSM life gore an-tisosyal bozuklugu tam Olgatlerini karillayan 30 mahkum ye 30 kontrol grubu azerinde Ilemifasial egilimleri belirlemek kin mutlu-§imerik ytiz testi kullamich. caltpna sonucunda pskopai ye konirol grubunun sag ye sol hemifasial egilimleri arasinda istatiksel anlamlilik sap-tanmazken, iki grup arastndaki miks oranlart ara-sinda belirgin farkhlik saptanmiotr (p<0.01). Bu sonik bize pskikopatlarda algilama yollartrun farkli oldugunu düşündürmektedir.

 

This study was conducted to find out that the right hemisphere functions, which are dominant in the expression of emotions and perceptions, are affected nastly in individuals with antisocial personality disorder (psychopathy). According to pure DSM life, we used the happy-chimeric finger test to determine the Ilemifacial tendencies over 30 inmates and 30 control groups who had complete antisocial disorders. As a result of caltpna, there was no statistical significance between the right and left hemifacial tendencies of the pskopai and conirol group, but a significant difference was found between the mixing ratios between the two groups (p <0.01). This sonic makes us think that the ways of perception are different in psychopaths.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aytekin Sır, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Antısosyal Kısılık Bozuklugunda Duygusal Algılamanın Lateralızasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme