Aort Darlıoı Angına Pektorıs Ve Koroner Arter Hastaıagı Arasındakı İlişkiler

Yahya Erdoğan,Ali Şaşmaz,Emine Kütük,Siber Göksel

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 541-544
ÖzetiAort darligt (AD) olgularinda ga 'Os agrtst (angina pekioris) ile koroner arter hastaligt (KAI!) ye koroner anjiyografi yaptIrnasinin gerekip ge-rekmedigini gOsterrnek amaczyla 1978-1990 yillartnda koroner anjiyografi yapilmzi olan yaflari 31-76 arastrtda (ortalama 50.6±9.2), 20 kadzn 153 erkek toplam 173 olgu retrospektif olarak incelendi. 149 olguda (%86) g5glis agrtst vardt. Aortik gradiyent (50`den hucuk, 50-100 arast ve 1001den biiyak) mmHg eklitzde artukca gOgiis agrzst prevalanstnda strastyla % 82, % 85, %88.5 feklinde istatistiki olarak onernli olmayan artma bulundu P>0 .05 ). 173 olgudan 46'sinda (%26.5) KAH bulundu. Gogiis agrrst olanlarda KAH prevalansz % 28, gogiis Orin olmayanlarda % 17 olup farklarz istatistiki olarak onenrli degildi (P>0.05). Aortik gradiyent (50`clen kayak, 50-100 arast, 100'den bilyiik) mmHg ceklinde arttzkva KAH prevalanstnda %41, %20 ye %8 ceklinde azalma oldugu saptandt. 501114c olarak 40 yafin iistande ag nit veya agristz AD olgulannzn hepsinde koroner anjiyografi yapilmasz gerektigi, aortik gradiyent ne kadar _viiksekse koroner anjiyografi _vapilmast gereginin o kadar az olacagi görüşüne varılmıştır.

 

In aortic stenosis, in order to evaluate angina pectoris and association with coronary artery disease (CAD), and to determine the necessity of performing coronary arteriography, 173 patients who were performed coronary arteriography between 1978 and 1990 (153 men and 20 women, mean age 50.6±9.2, range 31-76) were analysed retrospectively. 149 of them (86%) had angina pecwris. With increasing aortic gradient (below 50 mmHg, between 50-100, above 100), the prevalance of angina pectoris increased (82% , 85%, 88.5% respectively) (P>0 .05 ). 46 patients had CAD (26.5%). Of those with angina pectoris 42 (28%) had CAD, while 4 (%17) of 24 patients without angina pectoris had CAD (P>0.05). With increasing aortic gradient (below 50 mmHg, between 50-100, above 100) the prevalance of CAD decreased (41%, 20%, 8%) respectively). It was concluded that coronary arteriography should be performed in all patients over the age of 40 years with or without angina pectoris and the higher the aortic gradient, the lesser the coronary arteriography will be necessary.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yahya Erdoğan, Konya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aort Darlıoı Angına Pektorıs Ve Koroner Arter Hastaıagı Arasındakı İlişkiler, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco