Aorto-Koroner Bypass Cerrahısındekı Sonularımız

Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Hasan Hüseyin Telli,Hasan Gök,Sami Ceran,Sadık Özmen,Ufuk Tütün,Cevat Özpınar,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 139-142
Özeti Selcuk Oniversitesi Tip Fakiiltesi Gogus ye Ka1p Dantar Cerrahisi Anabilim Dalinda Ocak 1993- AraIrk 1994 yilian araynda koroner bypass cer-rahisi 95 hastay a uygulanmi§-tir. Kardiopulmoner by oc.sc esti:Lynda orta derecede hipotermi ye soguk po-- tcsi,unt kardivoplejisi uygulandt. Erken mortalite 7 (c.;:, 7.3), gec mortalite ise (ortalama 9.2 ay) 2 (% hastadir.

 

95 patients underwent coronary artery bypass grafting at the Selcuk University Medical School bet-ween January 1993- December 1994. During car-diopulmonary bypass, moderate hypothermia and cold potassium cardioplejia were used. Hospital mor-tality was found as 7.3 %, late mortality was 2.6 %.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Yeniterzi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aorto-Koroner Bypass Cerrahısındekı Sonularımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme