Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak,Özgür Türk

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 127-128
Özeti Overin benign müsinöz kistadenomu büyük boyutlara ulaşabilir. Abdominal kistik kitleler büyük boyutlara ulaşmadan genellikle belirti vermemektedir. Olgumuzda olduğu gibi büyük boyutlara ulaşan bir abdominal kistin asemptomatik bir klinik seyir izlemesi nadir karşılaşılan bir durumdur. Bu makalede asemptomatik dev overial benign müsinöz kistadenom olgusunu sunarak abdominal kistlere yaklaşımı değerlendirmek istedik. Abdominal kistlerin tanısında ultrasonografi yararlı bir tetkiktir. Ayırıcı tanı için ileri görüntüleme yöntemi olarak abdominal tomografi veya manyetik rezonans tercih edilmelidir. Cerrahi tedavide genellikle orta hat insizyon ile açık cerrahi müdehale tercih edilmektedir. Açık cerrahi konvansiyonel bir yöntem olarak önemini korumaktaysa da laparoskopik cerrahi yöntemler giderek yaygınlaşmaktadır.

 

Asymptomatic huge overial benign mucinous cystadenoma: A case report. Overial benign mucinous cystadenoma can grove huge sizes. Abdominal cysts are usually asymptomatic unless they have huge sizes. It is a rare condition asymptomatic clinical course of a huge abdominal cyst as like in our case. We aim to examine abdominal cysts by presenting a case of huge overial benign mucinous cystadenoma in this article. Abdominal ultrasound imaging is a useful exemination in diagnosis of abdominal cysts. For differential diagnosis abdominal tomography and magnetic resonance must perform as a advenced imaging method. Surgical treatment is usually open surgery performed by a median incision. Although open surgical tecniques are protecting importance as a convential prosedure laparoscopic surgical methods are increasingly having popularization.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bartu Badak, Banaz Devlet Hastanesi . Genel Cerrahi AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Badak B,Türk Ö.Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom. Selcuk Med J 2015;31(3): 127-128

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(3)
Geliş Tarihi : 17.03.2014, Kabul Tarihi : 19.03.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme