ASETILKOLIN ILE KASILAN ROLE KOBAY VE TAN/SAN MIDE FUNDUSUNDA PINAVERIUM'UN ETKISI VE BUNUN KALSIYUM ILE ILISKISI

ESRA KISMET ATALIK, H. İbrahim Karabacak, Ekrem Çiçek

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 65-68
Izole kobay ye Cav an mile fundusunda yaptlan bu in vitro calqmada, kalsiyumsuz ortamda 10-4 M asetilkohn (ACh) ile kasilan dokular fizerine konsantrasyonda uygulanan kalsiyumla (10-4 -10-2 M) elde edilen cevaplara pinaveriumun etkisi 077 mM Na2 EDTA iceren Ca+2 'suz ortamda 10-4 M ACh ile elde edilen cevaplar, kiimillatif kan-santrasyanda Ca+2 ilavesiyle doza bagunli bir anlamh olarak arm. Ortamda pinaverium (10-5 M) varliginda her iki dokuda da maksimum cevap anlamh olarak azaldt. Kobay mide fundusunda pi-naveriuma bagli inhibisyonun taq.an mide fun-dusuna gore anlamli olarak yiiksek ()Mugu goriildii (P<(L05)_ Elde edilen bulgular, pinaveriumun muhtemelen her iki dokuda da ekstraseliller Ca+2 giri ini inhibe edebilecet ini gostermektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ASETILKOLIN ILE KASILAN ROLE KOBAY VE TAN/SAN MIDE FUNDUSUNDA PINAVERIUM'UN ETKISI VE BUNUN KALSIYUM ILE ILISKISI
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;