Astımlı Hastalarda Tüberkülin Testinin Duyarlılığı

Soner Demirbaş,Faruk Özer

  •  Yıl : 2011
  •  Cilt : 27
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 157-159
Özeti Bu çalışmanın amacı Th2 tip immun yanıtın baskın olduğu astımda Th1 tip immun yanıt ile oluşan tüberkülin reaksiyonunu incelemektir. Bu çalışma astımı alerjik olan 36, astımı alerjik olmayan 64 ve astımı olmayan 51 olguyu kapsamaktadır. Olguların hepsine tüberkülin deri testi Mantoux yöntemiyle uygulandı ve 72 saat sonra oluşan endürasyon çapı mm olarak kaydedildi. Tüberkülin pozitifliği astımlı olan ve olmayanlarda anlamlı olarak farklıydı (p0.05).Astımı alerjik olan ve olmayanlar arasında tüberkülin pozitifliği arasında anlamlı fark yoktu(p>0.05). Tüberkülin sonuçları değerlendirilirken alerjik hastalıkların varlığı da dikkate alınmalıdır.

 

The aim of this study was to evaluate the tuberculin reaction which develops with Th 1 type immune reaction in asthma in which Th2 type immune reaction is dominant. This study included 36 cases with allergic asthma, 64 cases with non allergic asthma and 51 cases without asthma. Tuberculin skin test was applied with Monteux method to all cases and induration diameter developed after 72 hours was recorded as millimeter. Tuberculin positivity was significantly different between cases with asthma and cases without asthma (p0.05). With respect to tuberculin positivity, significant difference was not present between asthma cases that are allergic and non allergic (p>0.05). While the tuberculin skin test results are evaluated presence of allergic diseases should be taken into consideration.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Soner Demirbaş, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi göğüs hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Astımlı Hastalarda Tüberkülin Testinin Duyarlılığı, Araştırma Makalesi,
, Vol. 27(3)
Geliş Tarihi : 02.09.2010, Kabul Tarihi : 01.04.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme