Aterosklerotik İliak Arter Hastalığının Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Değeri

Halil İbrahim Serin,Aylin Okur,Uğur Yıldırım,Cebrail Ataş,Serkan Şenol,Dilşad Amanvermez Şenarslan

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 24-27
Özeti Bu çalışmada alt ekstremite tıkayıcı hastalıkların tedavisinde metalik endoprotezlerin başarı oranlarını saptamak amaçlanmıştır. Alt ekstremite tıkayıcı arter hastalığı olan, yaşları 38 ile 64 arasında değişen,1 kadın 20 erkek, 21 hastanın 23 lezyonuna yeterli kan akımını sağlamak amacıyla intraarteriyel stent yerleştirildi. Yirmiiki Wallstent ve 4 Strecker stent yerleştirildi. Metalik endoprotez yerleştirme sırasında bir olgu hariç herhangi bir teknik başarısızlık oluşmadı. Primer teknik başarı %95.2 idi (20/21 hasta). Teknik başarısızlık olan olguda bilateral ana ilyak arter lezyonu mevcuttu. Perkütan Transluminal Anjiyoplasti ile yeterince geniş ve düzgün damar lümeni elde etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu yetersizlik PTA’dan sonra intravasküler metalik stentler ile en aza indirilebilir.

 

The purpose of this study was to determine the success rate of metallic endoprosthesis in treatment of occlusive disease of lower extremities. Twenty three lesions in 21 patients (1 women, 20 men) whose age ranged from 38 to 64 years with occlusive artery disease of lower extremity placed intraarterial stent in order to provide adequate blood flow. Intraarteriel self-expandable wallstent was 22 and strecker stent was 4. We didn’t encounter any technical problem during metallic endoprosthesis placement except one case. Primary technical success rate was 95.2% (20/21). One case with technical failure had bilateral arteria iliaca communis lesion. To obtain a sufficiently wide and smooth vessel lumen may not always possible by Perkütan Transluminal Anjiyoplasti. This insufficiency may minimize by the metallic intravascular stents after from PTA.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Halil İbrahim Serin, özel hastane ankara üni. tıp fak. radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aterosklerotik İliak Arter Hastalığının Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Değeri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(1)
Geliş Tarihi : 27.12.2012, Kabul Tarihi : 19.11.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme