Atopik Olgularda Prick Test Ve Total Lge Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ünal Şahin,Mehmet Ünlü,Mustafa Durmuş,Ahmet Akkaya,Mustafa Demirci,Murat Yarıktaş

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 175-180
Özeti Prick testi ve serumda toal lgE tayini, allerji tanısında sık kullanılan yöntemlerdir. Bölgemizdeki atopik hastaların prick testi yardımıyla duyarlı oldukarı allerjenleri ortaya çıkarmak ve prick testi ile total lgE düzeyi arasında korelasyonu belirlemek amacıyla bu çalışmayı düzenledik. Çalışmaya, Mayıs 1996- Temmuz 1998 tarihleri arasında takip edilen ve klinik olarak atopik olduğu düşünülen toplam 399 bronş astmalı, rinitli ve konjonktivitli ollgu katıldı. 207 olguda prick testi pozitiffliği saptadık. Prick testi pozitif olguların %73.91'inde hububat poleni, %59.42'sinde ağaç poleni, %47.83'ünde ot poleni, %27.05'inde yabani ot poleni ve %23.67'sinde ev tozu akarlarına karşı allerji tespit edildi. Tanılarına göre baktığımızda, bronş astmasında %31, rititte %74, rinit+astımda %42, rinit+konjonktivitte %71, astma+rinit+konjonktivitte %60 oranında prick testi müsbetliği saptadık. Bronşial astmada %71 oranında tatal lgE yüksekliği varken, bu oran rinit için %33 idi. Çalışmamızda genel olarak total lgE yüksekl

 

Skin test and the determination of total lgE level in serum are the methods often used in the diagnosis of allergy. A prospective analysis was performed on 399 clinically atopic patients with bronchial asthma, rhinitis and conjunctivitis between May 1996- July 1998. This study was designed to investigate the allergens and the corelation between the serum total lgE and skin test reactions. Skin test reactions were positive in 207 patients. We found 73.91% positive skin test reactions for mixture of cereals, 59.42% for tree pollen extracts, 47.83% for grass pollen extracts, 27.05 for weed mixture and 23.67% for house dust mites. Skin test reactions were positive in 31%, 74%, 42%, 71%, 60% in brochial asthma, rhinitis, rhinitis+asthma, rhinitis+conjunctivitis, rhinitis+conjunkctivitis+asthma, respectively. 71% of patients with bronchial asthma and 33% of patients with rhinitis had high total lgE levels. We didn't determine positive correlation between the skin test positivity and high serum total lgE levels.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ünal Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Atopik Olgularda Prick Test Ve Total Lge Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(4)
Geliş Tarihi : 06.10.1998, Kabul Tarihi : 06.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme