Barsak Infeksıyonlarının Tanımlanması Ve Malıyet Analizi

Tahir Kemal Şahin,Selma Çivi,Şerafettin Demirci,Mehmet Bitirgen

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 243-248
Özeti Ocak 1994 - 30 Haziran 1995 tarihleri ara-smdaki 18 aylik donernde. Sekuk Oniversiresi Tip Fakfiltesi Klinik Bakteriyoloji ve infeksiyon Has-taliklari Anahilim Dalt`nda toplam 136 pasta harsak infeksiyonu tanisi ile _vanrilarak tedavi edildi. Bar-sak infeksiyonu tanist alanlartn (% 59.6) kadin olup, % 5.11i 18 gal. ye altinda. % 43.4'fi 19-39 yava, % 28.7'si 40-59 yalta. % 22.8'i 60 yas. Ye fize-rinde idiler. Klinik ve lahoratuvar bulgulartna Ore 136 hastadan 80'i (% 58.8) Akut gastroenterit, 12'si (% 8.8) Amipli dizanteri. 14'fi (% 10.3) Sal-rnonellozis. 18'i 1% 13.2) Shigellozis, 6frst (% 4.4) Paratilo. 1 'i (% 0.8) Kolera. 3'ii (% 2.2) Giardiazis olup, 2 olguda (% 1.5) Krona,- gastroenterit tams, konuldu. 136 olgudan 99'u (% 72.8) ilk 12 aylik do-nernde, 37'si (% 27.2) son 6 ayltk dOnemde yatarak tedavi giirdfiler. 1994 yilindaki 99 olgudan 39'u (% 39.4) Ocak Maps aylarttula. 60'i (% 60.6) Haziran - Aralik aylarinda, 1995 yilindaki 37 olgudan 117 Mart. 10'u haziran aylnda tespit edildi. 1994 ol-gularmm 8371 (% 83.8), 1995 viii olgularunn 317 (% 83.8) Konya it merkezinde ikarnet edivordu. 1994 vilinda turn barsak infeksivonlarinda ortalama has-tanede yatt► sfiresi 7.7±0.5 ,Mira. 1995 yilinda ise 6.010.8 gfindii. Ortalama yatty sfiresi 1994 ytlinda Salmonelloziste 11.4 gfin ile an uzun, digerlerhlde benzer sayzda olup 7-10 gfindii. Ki ci bapna or-talama hastane maliyeti. 1994 yllinda 3.040.000 TL (95 $). 1995 yilinda ise 5.125.000 TL (115 $) olarak hesaplandt.

 

In Selok University. Faculty of Medicine, Cli-nical Bacteriology and Infectious Diseases de-partment. 136 patients had treated via hos-pitalization as infectious bowel disease (1BD)from 1 janua•y 1994 to 30 june 1995. 81 % of the patients (59.6 %) were female. 5.1 % of the patients were 18 and below 18. 43.4 % were between 19-39. 28.7 % were between 40-59. 22.8 % were 60 and above. by age. 80 of the 136 patients were diagnosed as Acute gastroenteritis and remaining were Ameobiasis (12), Salnionellosis (14), Shigellosis (18), Salmonella pa-ratyphi (6). Cholera (1), Giardiasis (3) and Chronic gastroenteritis (2). Among all of the cases, 99 pa-tients were determined in first year and 38 patients were determined in last 6 months. Of 37 cases di-agnosed and treated in 1995. 11 cases were fol-lowed in march and 10 cases were followed in june. 83 (f the cases of 1994 and 31 of the cases of 1995 had been lived in the vicinity of the town, Konya. Mean hospitalization time in 1994 was 7.7±0.5 days, and in 1995 was 6.0 ±0.8 days. The longest du-ration of hospitalization time was belonged to the Salmonella inji•ction as 11.4 days. The cost of the ill-ness per patient in 1994 was 95 $ and was 115 $ in 1994.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tahir Kemal Şahin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Barsak Infeksıyonlarının Tanımlanması Ve Malıyet Analizi, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme