BARSAK INFEKSIYONLARININ TANIMLANMASI VE MALIYET ANALiZi

MEHMET BİTİRGEN, ŞERAFETTİN DEMİRCİ, SELMA ÇİVİ, TAHİR KEMAL ŞAHİN

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 243-248
Ocak 1994 - 30 Haziran 1995 tarihleri ara-smdaki 18 aylik donernde. Sekuk Oniversiresi Tip Fakfiltesi Klinik Bakteriyoloji ve infeksiyon Has-taliklari Anahilim Dalt`nda toplam 136 pasta harsak infeksiyonu tanisi ile _vanrilarak tedavi edildi. Bar-sak infeksiyonu tanist alanlartn (% 59.6) kadin olup, % 5.11i 18 gal. ye altinda. % 43.4'fi 19-39 yava, % 28.7'si 40-59 yalta. % 22.8'i 60 yas. Ye fize-rinde idiler. Klinik ve lahoratuvar bulgulartna Ore 136 hastadan 80'i (% 58.8) Akut gastroenterit, 12'si (% 8.8) Amipli dizanteri. 14'fi (% 10.3) Sal-rnonellozis. 18'i 1% 13.2) Shigellozis, 6frst (% 4.4) Paratilo. 1 'i (% 0.8) Kolera. 3'ii (% 2.2) Giardiazis olup, 2 olguda (% 1.5) Krona,- gastroenterit tams, konuldu. 136 olgudan 99'u (% 72.8) ilk 12 aylik do-nernde, 37'si (% 27.2) son 6 ayltk dOnemde yatarak tedavi giirdfiler. 1994 yilindaki 99 olgudan 39'u (% 39.4) Ocak Maps aylarttula. 60'i (% 60.6) Haziran - Aralik aylarinda, 1995 yilindaki 37 olgudan 117 Mart. 10'u haziran aylnda tespit edildi. 1994 ol-gularmm 8371 (% 83.8), 1995 viii olgularunn 317 (% 83.8) Konya it merkezinde ikarnet edivordu. 1994 vilinda turn barsak infeksivonlarinda ortalama has-tanede yatt► sfiresi 7.7±0.5 ,Mira. 1995 yilinda ise 6.010.8 gfindii. Ortalama yatty sfiresi 1994 ytlinda Salmonelloziste 11.4 gfin ile an uzun, digerlerhlde benzer sayzda olup 7-10 gfindii. Ki ci bapna or-talama hastane maliyeti. 1994 yllinda 3.040.000 TL (95 $). 1995 yilinda ise 5.125.000 TL (115 $) olarak hesaplandt.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BARSAK INFEKSIYONLARININ TANIMLANMASI VE MALIYET ANALiZi
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;